dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2559
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bullet แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECHKSM NEWS...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ข่าวเด่นเทศบาล

 วันที 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานประชุมพนักเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลให้เด็กได้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย ซึ่งผู้ปกครองของเด็กถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียน 
ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง ๓ ศูนย์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการดูแลเด็ก ได้รับความรู้และรับทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จึงมีความจำเป็นจัด “โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีโอกาสพบปะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อเด็กนักเรียนได้เข้ามารับบริการในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์แล้ว เด็กนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางการศึกษาและพัฒนาการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด

More...

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ายุบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลให้เด็กได้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย ซึ่งผู้ปกครองของเด็กถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียน 
ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง ๓ ศูนย์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการดูแลเด็ก ได้รับความรู้และรับทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จึงมีความจำเป็นจัด “โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีโอกาสพบปะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อเด็กนักเรียนได้เข้ามารับบริการในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์แล้ว เด็กนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางการศึกษาและพัฒนาการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุ

More...

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาคันธมาทน์

 

More...

 เมื่อวันที 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “นางนวลคัพ” ครั้งที่ 10 ณ สนามฟุตบอล กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีโดยมี นาวาเอก จรงศักดิ์ แย้มบาน ผู้บังคับการ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชานาวิกโยธิน นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นาย ประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะนายทหาร นักกีฬา ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก

 

More...

 เมื่อวันที 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 41 ปี ศูนย์ต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ กองบังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

More...

 วันที 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/2559 ของอำเภอสัตหีบ โดยมีนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ

More...

 เมื่อวันที 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม big cleaning day 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินกิจกรรม big cleaning day ตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมความตระหนักรู้ถุงสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรม

 

 

More...

 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรม

 

 

More...

 เมื่อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมประชุมสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม อาคารกองอำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

More...

 เมื่อวันที 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมที่ปรึกษานายก ร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศลและรับบริจาคเพื่อหารายได้ 

-สมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์
-ช่วยเหลือทหารเจ็บป่วยจากราชการชายแดน
-ช่วยเหลือการกุศล
ณ blu-o rhythm blow เมเจอพัทยาใต้

More...

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 ชุมชนเขาคันธมาทน์ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดเขาคันธมาทน์

More...

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา

More...

 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.59 น.อ.ประทีป เมืองนิล รองผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย ผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ทีมงานสัตวแพทย์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากหน่วยราชการ ในค่ายกรมหลวงชุมพร ตลอดจนชุมชนแหลมเทียน ชุมชนเตยงาม และชุมชนทุ่งโปรง ซึ่งมีบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้าง 1,621 ครอบครัว ประชากรกว่า 10,000 คน ได้รับความเดือดร้อนจากการบุกรุกของลิง เนื่องจากสำนักงาน และบ้านพักส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งติดกับชายเขา ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะนี้จำนวนลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้แหล่งอาหารและพื้นที่หากินไม่เพียงพอ จนขาดความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นเหตุให้ลิงต้องออกจากป่าเพื่อหาอาหาร และรุกเข้ามายังพื้นที่อาศัยของมนุษย์ จนก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น บุกรุกเข้าไปรื้อค้นทำลายทรัพย์สิน คุ้ยเขี่ยถังขยะ ห้อยโหนเสาไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟฟ้าลัดวงจร และไฟดับ ขโมยทรัพย์สินนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มจะเข้าทำร้ายนักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าไปใกล้ อีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่น โรคฝีดาษลิง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
เทศบาลฯ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยการทำหมันลิงตัวผู้ จำนวน 100 ตัว และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรลิง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นการจัดทำโครงการต่อเนื่อง โดยเพิ่มเป้าหมายการทำหมันลิงตัวผู้เพิ่มเป็นจำนวน 300 ตัว เพื่อให้ทันกับสภาพปัญหาที่ทวีความรุนแรง และแผ่ขยายอย่างรวดเร็วในเวลานี้

More...

 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.59 ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมอบรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักและวิธีการเขียนโครงการ/การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน” และทำกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “การเขียนโครงการและการนำเสนอ” ให้กับครูผู้ดูแล เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน ได้รับฟัง

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลฯ ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า เทศบาลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยลดช่องว่างในการเกิดปัญหาทางสังคม ครอบคลุมถึงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน ประสานกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ การประสานงานที่ดี สร้างความสามัคคีระหว่างกันของเด็ก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงภาวะผู้นำในชุมชน อีกด้วย
นายไพโรจน์ กล่าวว่า ตามนโยบายบริหารงานของเทศบาล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้แก่แกนนำเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในชุมชน

More...

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...


More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : admin@sattahip.go.th