dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletประวัติ และตราสัญลักษณ์
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลชุมชน
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS} ::OFFLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::


ข่าวเด่นเทศบาล

 วันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่พุทธศาสนิกชน และ ประเทศชาติ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและรับมอบโล่เกียรติยศจากพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 13 ณ วัดราษฎร์ศรัทธา(วัดท้ายดอน) ต.แสนสุข จังหวัดชลบุรี

More...

 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม  ณ ห้องประชุมอบรมวัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร 

More...

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอภิธรรมศพ พระครูวิบูลธรรมบาล ณ ศาลาการเปรียญ วัดสัตหีบ

More...

วันที่  22  กรกฎาคม  2557 นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม-เสริสวย ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  นาย ศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

นายประสงค์  เอี่ยมสุข  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนคลองกานดา  เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  2557 ณ อาคาร 100 ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ

More...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ร่วมพิธิแห่เทียนพรรษา ณ วัดสัตหีบ เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  2557 ที่ผ่านมา

More...

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานประชุมพิจารณาปรับปรุงงบประมาณแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2557  นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ณ  อาคารอเนกประสงค์  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

More...

เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2557   นายประสงค์  เอี่ยมสุข  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

More...

 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน "พระพุทธชยันตีศรีมหามงคล" (ปางสมาธิ)  ณ พุทธสถานกองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า 

More...

เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2557  นายไพโรจน์    มาลากุล ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่่อวันที่  27  มิถุนายน  2557  นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่นพฤติกรรม ณ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

เมื่อวันทีี่  26  มิถุนายน  2557  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ รวมพลัง เทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)

 

 

More...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำในทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชายฝั่งท่าเรือทุ่งโปรง" มีกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำในทะเล เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ การจัดนิทรรศการ การอนุรักษ์สัตว์น้ำในทะเลชายฝั่ง ณ บริเวณชายหาดท่าเรือทุ่งโปรง ฯ

 

More...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมวันสำคัญและสืบสานประเพณีไทย (วันสุนทรภู่ครูกวีภาษาไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด) ของโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 

 

More...

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2557  นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยานายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องดูแลที่บ้านปีงบประมาณ 2557   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

 

 

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

More...

More...


More...

More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : sattahip_ssm@hotmail.com