Help Earthquake Victims Nepal
dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH KSM NEWS...

          https://www.dropbox.com/s/vp0rdt71zkxihit/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%992.pdf?dl=0

รายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ข่าวเด่นเทศบาล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2558 ภายในโครงการ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.ทต.เขตรอุดมศักดิ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม จ.อ.มนตรี แสงทอง ประธานอปพร.รุ่นที่ 5/2558 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ได้ทราบถึงผลการจัดงานฝึกอบรมโครงการฯในครั้งนี้แล้ว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการอบรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้า ที่ยิ่งขึ้น
กระผมในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ขอขอบคุณสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่ได้สละเวลาในการร่วมกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ณ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ
More...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่1/2558 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้ รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ร่วมการจัดการปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องไห้เบ็ดเสร็จประกอบกับ สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 156/2557 ลงวันที่ 18ตุลาคม 2557เรื่องศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ(ศอ.ปส.)เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับ ชาติในการอำนวยการและนโยบายยุทธศาตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้แก้ไขชื่อและปรับปรุงคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์(ศป.ปส.ทต.เขตอุดมศักดิ์)แล้วนั้น เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว ในการปฏิบัติงานและครอบคลุมภารกิจในทุกมิติรวมทั้งเพื่อไห้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไปตามนโยบายและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงเห็นสมควรยกเลิกคำสั่ง ศป.ปส.ทต.เขตรอุดมศักดิ์ที่ 1/2558 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ.ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องใน "วันอาภากร" ด้วยกองทัพเรือ ได้ขนาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และกำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน เป็น "วันอาภากร" ณ อนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องใน "วันอาภากร" ด้วยกองทัพเรือ ได้ขนาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และกำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน เป็น "วันอาภากร" ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ตลอดจนประชาชนในอำเภอสัตหีบ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ฯ การแสดงถวายพระเกียรติฯ พิธีทางศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่พระองค์ท่าน ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค 58 นาวาเอก ประดิตถ์ แทนสง่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และเป็นประธานชมรมซอฟท์เทนนิสสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สนามที่ 6 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับเกียรติจากสมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สนามที่ 6 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค.58 เพื่อเผยแพร่กีฬาซอฟท์เทนนิสในอำเภอสัตหีบ และทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะดังกล่าว ณ สนามเทนนิสแฟลตส่วนกลางกองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในโครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 โดยมี นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในโครงการ นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี มาใช้ในอุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพ ในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้ เกิดสภาวะโลกร้อนและมีแนวโน้นการเกิดภัยพิบัติต่างๆมากขึ้นและในการเกิดแต่ ละครั้งจะมีความรุนแรง สร้างความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดขึ้นในท้องถิ่นใดจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา จะต้องเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความชำนาญ ประสิทธิภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัย ให้ได้รับความรู้ความชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(รุ่นที่5) ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 16 พ.ค 58 นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สนามที่ 6 โดยมี นาวาเอกประดิตถ์ แทนสง่า ประธานชมรมซอฟท์เทนนิสสัตหีบ และคณะทำงาน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประชาชน และนักกีฬาซอฟท์เทนนิส นาวาเอก ประดิตถ์ แทนสง่า ประธานชมรมซอฟท์เทนนิสสัตหีบ กล่าวว่า การ แข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2532 โดยมีนัก กีฬาที่มาจากการฝึกเทนนิสกว่า 30 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นจนถึงปัจจุบัน กีฬาซอฟท์เทนนิสได้มีการเผยแพร่ไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยสำหรับในปี 2554 นี้ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับเกียรติจากสมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สนามที่ 6 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค.58 เพื่อเผยแพร่กีฬาซอฟท์เทนนิสในอำเภอสัตหีบ และทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามเทนนิสแฟลตส่วนกลางกองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์เป็นประธานพิธีปิด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "ค่ายภาษา ENGLISH-CHINESE CAMP" ขึ่นในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการให้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการศึกษา ทั้งในด้านการอ่าน พูด ฟังและเขียนได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษและจีนในชีวิตประจำวันตลอดจนการอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่คณะ ณ ห้องสัมมนาริมบึง 3 สวนนงนุชพัทยา

More...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (กองสาธารณสุข) ร่วมประชุมโครงการควบคุมประชากรลิง โดยเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้แจ้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2558 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และขอเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วอาศัยอำนาจตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 อนุญาตให้เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กระทำการจับลิงแสม เพศผู้ จำนวน 100 ตัว และทำหมันเพื่อควบคุมประชากรลิงตามโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2558 ทั้งที่ การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง มิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของสัตว์ป่า และให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษฺที่ 2 (ศรีราชา) ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขอเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด

More...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน อำเภอสัตหีบ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในการประชุม ตามที่ได้เกิดพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ทำให้ผิวการจราจรมีน้ำท่วมขังรถขนาดเลกสัญจรไม่ได้ ผิวการจราจรเสียหาย สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างใช้การไม่ได้ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาป้ายโฆษณาโค่นล้มก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ สินและชีวิตของประชาชน และมีปัญหาเกาะกลางถนนมีหญ้าปกคลุมรกรุงรัง ไม่สวยงาม นั้น อำเภอสัตหีบ ได้พิจารณแล้ว เห็นว่าปัญหาดังกล่าว เป็นความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดัง กล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสัตหีบ จึงได้กำหนดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร หัวหน้าหมวดการทางสัตหีบ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าสัตหีบ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวัน ออก จำกัด เพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "ค่ายภาษา ENGLISH-CHINESE CAMP" ขึ่นในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการให้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการศึกษา ทั้งในด้านการอ่าน พูด ฟังและเขียนได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษและจีนในชีวิตประจำวันตลอดจนการอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่คณะ ณ ศูนย์ประชุมสิงห์สมุทร (ชั้น 2 ตึกอาคารอำนวยการ) โรงเรียนสิงห์สมุทร

More...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2558 กิจกรรมที่ 1 (การฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์และศิลปะการปั้น) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ กับครอบครัว อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม รวมถึงยังสร้างภูมิคุ้มกันและลดจำนวนผู้ติดยาเสพติด ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือที่ 2

More...

วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมเลขานายกฐาปนันท์  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสภา

More...

วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ท่านนายกไพโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี 2558 พนักงานเทศบาลร่วมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบ หมาย

More...

วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรดน้ำท่านนายอำเภอเนื่องในวันสงกรานต์ 2558

More...

วันที่ 23 เมษายน 2558 นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานวันสงกรานต์ ณ ตลาดม้าน้ำ

More...

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : admin@sattahip.go.th