dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2559
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH KSM NEWS...

 

 

 

 

 

 

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ข่าวเด่นเทศบาล

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมต้อนรับ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบคนใหม่

More...

 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายวีระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายมนัษ สุวรรณรินทร์ ปลัดอาวุโส อำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี

ซึ่งครบ 105 ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อาทิ การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทยมีเอกราชจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลิกทาส จนได้รับสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราช เเละทรงพัฒนาระบบการศึกษาวิชาทหารให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่มาของการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายกิตติ บุญรัตนเนตร เป็นวิทยากรในโครงการ 

โดยจัดให้มีการอบรมความรู้เป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่การเป็นแกนนำการดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อไป 
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุ “หว๋ามก๋อ” พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี

ตามที่ได้เกิดวาตภัยและอุทกภัยในระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน จากการไหลบ่าของน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายในด้านทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะเกิดเหตุ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้แก่ประชาชนเป็นการเฉพาะหน้า อาทิเช่น
1. การจัดหากระสอบทรายแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน
2. การแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างมาก
3. วัสดุ อุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
4. ขอความอนุเคราะห์กำลังพลจากหน่วยงานทหารมาเป็นกำลังในการช่วยเหลือ
จากการช่วยเหลือในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที หลังจากเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติเทศบาลได้จัดชุดสำรวจความเสียหาย ออกสำรวจ ความเสียหายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตามระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งจากการสำรวจความเสียหายมีครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าว จำนวน 81 ครัวเรือน การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเสร็จจำนวน 68 ครัวเรือน ยังคงเหลืออีก 13 ครัวเรือน ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินราคาความเสียหายด้านโครงสร้างที่อยู่อาศัย โดยทั้ง 68 ครัวเรือน ในวันนี้จะได้รับมอบเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นจำนวน 200,500.- บาท (สองแสนห้าร้อยบาทถ้วน) 
ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน(ช่วงปิดเทอม)

ด้วยชุมชนแหลมเทียน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน(ช่วงปิดเทอม) ชุมชนแหลมเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่เด็กๆชอบมาเป็นสิ่งจูงใจให้ได้ออกกำลังกายอย่างสนุก ปลอดภัย ลดความบาดเจ็บ ด้วยความรู้ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนต่อไป
ณ หอประชุม โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำโดย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมนายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมส่งมอบบ้าน ตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมบ้านที่อยู่อาศัย 

ตามที่ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพล(ทหารช่าง) จากกองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพวุธทหารเรือ เพื่อร่วมช่วยซ่อมแซมบ้าน นางบุญมาก โชติบดี บ้านเลขที่ 37/18 หมู่ 8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจาก ประธานกรรมการชุมชนคลองกานดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 และกำลังพลจากกองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ

More...

 วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำโดย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานพิธีการส่งมอบถนน จรดลศึกษาซอย 21 และ 23 โดยมีพลเรือโท ธนการ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีรับมอบ

ตามที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยจรดลศึกษา 21 และ 23 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรผ่านไป-มาของประชาชนทั่วไปและในชุมชนเตยงามให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 2,008,000 บาท (สองล้านแปดพันบาทถ้วน) ถนนที่ปรับปรุงในครั้งนี้มีความกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาว 508 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยได้ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้างไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ บริเวณ ถนนจรดลศึกษาซอย 21

More...

 วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ด้วยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(กิจกรรมสานสัมพันธ์) จะดำเนินการจัดงานในวันที่ 28 กันยายน 2558 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะมีอายุ 60 ปีขึ้น จำนวน 200 คน
มีการแข่งขัน กีฬา ทั้งสิ้น 8 ประเภท ได้แก่
1. ปาลูกโป่ง
2. ฮูลาฮูป
3. โยนลูกบอลลงตะกร้า
4. วิ่งคีบลูกปิงปอง
5. ปิดตาตีปี๊บ
6. ปิดตาแต่งหน้า
7. กอล์ฟบก
8. วู๊ดบอล 
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานในชุมชน 

โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนจน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยและผ้าใยบัว ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2558 ณ บ้านครูทิวา ซอยบ่อนไก่ 26 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายวิระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ทต.เขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการนำคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2558 โดยมี พระคุณท่านธรรม์วิทย์ ฐานธัมโม เป็นวิทยากรในโครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำโดย ท่านนายกไพโรจน์ รองนายกประสงค์ เลขานายกฐาปนันท์ ปลัดสมบูรณ์ ผอ.แสงดาวและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ผ่านมา

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...


More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : admin@sattahip.go.th