dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletประวัติ และตราสัญลักษณ์
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลชุมชน
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS} ::OFFLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::


ข่าวเด่นเทศบาล

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ให้กับประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนจุกเสม็ด ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ2

More...

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นสีเขียว ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2557 ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน

More...

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สานสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

  เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2557 ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน

More...

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กับ กรมทหารปืนใหญ่ ณ สนามกีฬากรมปืนทหารใหญ่ที่4

More...

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายมนตรี สุขช่วย รองปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

More...

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายอดุลย์ ทวีสารบุรุษ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และ นายกฤติน มีลาภ รองปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ชั้น3

More...

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมพิธี " คืนคนดีสู่สังคม " และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 3

More...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

More...

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และ นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าพิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 3000 บาท เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

More...

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ได้เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์

More...

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ 

More...

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา เทศบาล รุ่นที่ 52 จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา และได้แต่งตั้ง นาวาเอกสุรัตน์ นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 52 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2 (อาคารสาโรช) คลองหนึ่ง อำเภอหลวง จังหวัดปทุมธานี

More...

 เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

More...

More...

More...

 

 

More...

More...


More...

More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : sattahip_ssm@hotmail.com