ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2561
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (รวม)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่7) ของปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2564 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 6) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ี่ 7 )
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เปลี่ยแปลง (ฉบับที่6)
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่5)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletหน่วยตรวจสอลบภายใน
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bullet รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อไว้สภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2564
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.

คำสั่ง

 คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ

 ประจำปี พ.ศ.2564

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

ประจำปี พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

 

ประจำปี พ.ศ.2562

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

ประจำปี พ.ศ.2555

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 264/2555 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน Doc1(55).pdf

 

ปรจำปี พ.ศ.2554

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 925/2554 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Doc1.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 924/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Doc2.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 923/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Doc3.pdf

ประกาศ

2564 

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดเป็นคุณลักษณะครุภัณฑ์และจัดทำ TOR ก่อนการประกวดราคา

  - ลำดับที่ 1 รถดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

  - ลำดับที่ 2 รถดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

  - ลำดับที่ 3 รถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นฉีดละอองฝนจับฝุ่นและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ Doc4.pdf

ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร Doc5.pdf

ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศํกดิ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2554 Doc6.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบเขตรอุดมศักดิ์ และสถานที่ให้บริการ doc7.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 doc8.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลตำบลเ่ขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2554 doc9.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้องและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2554 doc10.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร doc11.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารราชการ doc12.jpg  

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร doc13.pdf

บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่1158/2554 วันที่ 14 พ.ย 2554 Doc14.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง Doc15.pdf

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561 Doc16.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน Doc17.pdf

ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) พ.ศ.2563 Doc18.pdfwww.sattahip.go.th