dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ขนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2560
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2559
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
bullet แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รายการครุภัณฑ์ ตามแบบ ผด.02/1
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2559
bullet แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
bulletแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556

          เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬา (ฝั่งมัธยมปลาย) โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย, เสริมสร้างคุณธรรม ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เป็นต้นแบบในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น
ข่าวเด่นเทศบาล

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการการทำหมันลิงในระยะที่2 จำนวน 130 ตัว
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายฟุตบอลชุมชนเตยงาม
ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่นายสนธยา คุณปลื้ม ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้ารับเข็มเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์
ร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการมหกรรมศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหาร
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย วอลเลย์บอลเด็กและเยาวชน ชุมชนแหลมเทียน
พิธีปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน (summer camp)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เยาวชน ประจำปี 2559
กิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่หาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ช่วงปิดเทอม ชุมชนแหลมเทียนและชุมชนเตยงาม
พิธีเปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก และเยาวชน "ค่ายวิชาการ summer camp"
ประชุมพนักเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ายุบ
โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาคันธมาทน์
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น
พิธี ปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “นางนวลคัพ” ครั้งที่ 10
ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 41 ปี ศูนย์ต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/2559 ของอำเภอสัตหีบ
พิธีเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม big cleaning day
กิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมประชุมสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ครั้งที่2/2559
ร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
เปิดโครงการประชุมอบรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล ครั้งที่2 ประจำปี 2559
การประชุมการควบคุมประชากรลิง ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องการและเฝ้าระวังโรคติดต่อ "อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ"
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์สมุทร
ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กิจการอาคารรับรองสัตหีบ
พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน หว๋ามก๋อ พร้อมมอบเงินให้กับผู้เดือดร้อน
การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง IQ , EQ ให้น้อง
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
ร่วมเป็นเกียรติงานสถาปนากองเรือตรวจอ่าวครบรอบ 63 ปี
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7คน นางนวลคัพ ครั้งที่ 10
เปิดโครงการค่ายวอลเล่ย์บอลเยาวชน
ร่วมงานการแข่งขันกีฬาสันนิบาต เทศบาลในจังหวัดชลบุรี "stonger together"
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2559 ครบรอบ 58 ปี
รับมอบถ้วยวู้ดบอล 16 ถ้วย จากทีมวู้ดบอลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ที่ได้รางวัล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมประชุมอบรมให้ความรู้ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2559
เปิดโครงการอบรมผู้มีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559
ลงเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
การทำกระเป๋าพลาสติกแฟนซี ของชุมชน ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ายรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559
วัน " กองทัพไทย" ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
โครงการช่วยเหลือเป็น เล่นน้ำปลอดภัย
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมพิธีเปิดโรงละคร “นงนุช เธียร์เตอร์”
ร่วมปล่อยขบวนคาราวานจากพื้นดินสู่ถิ่นดอย
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมอวยพรให้กับ พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพวุธทหารเรือ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประมวลภาพ ประชุมประจำเดือน โครงการพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
พิธีปิดโครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน
"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559"
โครงการไอศกรีมชุมชน
ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ แสดงมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่ พระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก
พิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพงานฝีมือ
โครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เปิดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียนบูรณาการวันคริสต์มาส
ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ
ร่วมเป็นเกียรติในงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 78 ปี
ร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้จบโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือ
เปิดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559
โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
เปิดโครงการการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ (ดินปั้น)
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 93 ปี
ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
พิธีเปิดโครงการผลิตวัสดุตกแต่งภายในรถ
พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือ
เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการศึกษา
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ
เปิดโครงการขนมอบเพื่อสุขภาพ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล การทำปลาอินทรีย์เค็ม ปลาหวาน ปลาหย๋อง
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป,การคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา)
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช
ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเครื่องสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 วัด รวม 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ร่วมมอบถังขยะ จำนวน 5 ใบ ให้กับกิจการอาคารรับรองสัตหีบ (Sattahip Naval Hotel)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน กิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
พิธีเปิดโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ร่วมต้อนรับคณะปั่นจักรยานไบล์เลน โครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558
ร่วมส่งมอบบ้าน ตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมบ้านที่อยู่อาศัย
ร่วมมอบแจกันแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการคนใหม่
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ร่วมต้อนรับ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบคนใหม่
ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุ “หว๋ามก๋อ”
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน(ช่วงปิดเทอม)
โครงการกาชาดร่วมใจซ่อมบ้านที่อยู่อาศัย
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 5
ร่วมงานพิธีการส่งมอบถนน จรดลศึกษาซอย 21 และ 23
โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานในชุมชน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
โครงการนำคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำโดย ท่านนายกไพโรจน์ รองนายกประสงค์ เลขานายกฐาปนันท์ ปลัดสมบูรณ์ ผอ.แสงดาวและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำโดย ท่านนายกไพโรจน์ เลขานายกฐาปนันท์ พร้อมปลัดสมบูรณ์ รองปลัด สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อปพร. ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝน หว่ามก๋อ
พิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
ร่วมงานวันสถาปนาเรือหลวงตากสินขึ้นระวางประจำการ ครบรอบ 20 ปี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝน "หว่ามก๋อ"
ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายลานกีฬาและอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเตยงาม
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัยสาธารณะ
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
ปิดโครงการสอนดนตรีไทยสำหรับเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 9/2558
พิธีปิดโครงการค่ายปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการค่ายปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างความเข้มแข้งให้ชุมชน ประจำปี 2558
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนจุกเสม็ด
ปิดการฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม "เสริมพลังสร้างทีม อสม." พร้อมมอบประกาศนียบัตร
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ร่วมงานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 18 กองทุน
พิธีเปิดหอพระและเบิกเนตรพระพุทธสิงหนาทราชนาวี หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษทางเรือ
พิธีเปิดโครงการอบรมกีฬาฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการ "ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเทควันโด ชุมชนเขาคันธมาทน์"
โครงการ "อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป"
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายวีรพงศ์ อุ่นวิเชียร หรือน้องกันต์ เด็กวัย 2 ขวบครึ่ง หลังซุกซนคลานตกลงไปในสระว่ายน้ำ สมองขาดออกซิเจน นอนเป็นเจ้าชายนิทรา
พิธีเปิดโครงการท้องถิ่นสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ร่วมโครงการทำความสะอาดบริเวณหาดสอ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ร่วมงานสถาปนากองพันทหารขนส่ง
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
พนักเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเลสัตหีบ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘"
ร่วมโครงการปลูกไม้พยุงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 พร้อมร่วมถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดเขาคันธมาทน์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เปิดชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปี 2558
การแข่งขัน "นาวิกโยธิน มาราธอน" ประจำปี 2558
พิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี
โครงการมีส่วนร่วมภาคประชนชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เยาวชนในการทิ้งขยะมูลฝอย กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และมอบถังขยะ แก่โรงเรียนจุกเสม็ด
สถาปนาวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครบรอบ 7 ปี
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเยาวชนในการทิ้งขยะมูลฝอย และมอบถังขยะและแผ่นผับประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล ประจำปี 2558
พิธีเปิดโครงการค่ายวิทย์-ดาราศาสตร์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยโรงเรียนสัตหีบ
พิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2558
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องขวัญ ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุจากกรณีคนเมาแล้วขับ
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนต่อต้านยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมการทำไอศกรีม
โครงการปั่นจักรยาน ปั้นสุขภาพต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเยาวชนในการทิ้งขยะพร้อมมอบถังขยะแยกประเภท
วันคล้ายวันสถาปนา กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
โครงการควบคุมประชากรลิง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง
โครงการรถพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 6
โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พบ.สว.)
โครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2558
พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์
เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ
ต้อนรับการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีวางศิลาฤกษ์หอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ
วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารเรือ ครบรอบปีที่ 107
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์
ประมวลภาพ ตลาดนัด ภูมิปัญญาไทย ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ครงการและร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้กรอบแนวคิด "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
การประชันร้องเพลง "ลูกทุ่งทีวีพูลเดินสาย" โดย บริษัท ไทยทีวี จำกัด
ปิดการฝึกอบรมโครงการต่อยอดผ้าบาติคชนิดคุณภาพสูง ปีที่ 2 ประเภทเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2558
เปิดโครงการฝายกั้นน้ำ(Check dam) ฝายแม้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย
การประชุมปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 2
การฝึกอบรมโครงการต่อยอดผ้าบาติคชนิดคุณภาพสูง ปีที่ 2 ประเภทเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2558
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558
นางอรุฎา หงดิษฐาราม นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ วช
การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนม จ.สุราษฎร์ธานี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2558
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 6/2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการคิดในวัยรุ่น ของชุมชนเตยงาม ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 1/2558
ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.อยุธยา
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองกระนวน จ.ขอนแก่น
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประจำปี 2558
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ "พันพยาบาลคัพ" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558
ประชุมสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ครั้งที่ 5/2558
โครงการชุมชนสีขาว
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมก่อสร้างและพัฒนาฯ
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการ มหกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิด "โครงการขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจร"
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 4 ปี 2558
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2558
วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ
ประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่1/2558
ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องใน "วันอาภากร"
ร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องใน "วันอาภากร"
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สนามที่ 6
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สนามที่ 6
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "ค่ายภาษา ENGLISH-CHINESE CAMP"
ประชุมโครงการควบคุมประชากรลิง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน อำเภอสัตหีบ
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 5/2558
โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "ค่ายภาษา ENGLISH-CHINESE CAMP"
พิธีเปิดโครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2558
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี 2558
ร่วมรดน้ำท่านนายอำเภอเนื่องในวันสงกรานต์ 2558
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานวันสงกรานต์ ณ ตลาดม้าน้ำ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยประสานความร่วมมือ ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง เรือนจำกลางพิเศษ กับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และ เทศบาลตำบลบางเสร่
รับมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จาก พระครูสีลสารธิคูณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และจัดระเบียบสุนัขจรจัด ให้กับ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จำนวนเงิน 415000 บาท
ร่วมงานวันสถาปนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก คณะผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ 2558
ร่วมเดินขบวนประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ วัดหลวงปู่อี๋
ร่วมเดินขบวนสงกรานต์และสรงน้ำพระและผู้สูงอายุ
พิธีประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 4/2558
การเดินทางตามรอยกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งนี้ จะใช้เวลาทั้งสิ้น 33 วันผ่านจุดสำคัญๆต่างๆทั้งหมด 8 จังหวัด
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา
ร่วมงานกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่เตยงาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา
ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
พิธีปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน " ค่ายวิชาการ Summer Camp "
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา กรุงเทพ
ร่วมงานเนืองในวันคล้ายวันสถาปนากองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ 26 ปี
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรแล่นใบเบื้องต้น เยาวชนและบุคคลทั่วไป
พิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ติดอามหน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน
ต้อนคณะดูงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาอบต.สายทอง จ.อ่างทอง
พิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2558
ร่วมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ส่วนราชการทหาร พลเรือน และภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2558
โครงการฟุตซอลเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ชุมชนคลองกานดา ณ อาคารสโมสร 100 ปี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลโนนทอง จังหวัดขอนแก่น
ต้อนรับคณะดูงานจากทต.ซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2558
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินอุดหนุน โครงการอาชาบำบัดชมรมภริยานาวิกโยธิน สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน 245,735 บาท
พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1/2558
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นายโอด เสมแจ้ง โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธานในงาน
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
พิธีเปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน "ค่ายวิชาการ Summer Camp "
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน (ช่วงปิดเทอม) ชุมชนแหลมเทียน
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 1
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
พิธีเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2558 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมสถานที่ และผู้นำชุมชนฯ กลุ่มอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ
การจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล โดยจัดเวทีประชาคมในชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 และ ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2
การจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล โดยจัดเวทีประชาคมในชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน มีนาคม
เปิด "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบ 5 รอบ 60 พรรษา"
การจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล โดยจัดเวทีประชาคมในชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 และชุมชนแยกเจ หมู่ที่ 8
การจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล โดยจัดเวทีประชาคมในชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5,7 และชุมชนหนองระกำ หมู่ที่ 6
จัดพิธีบวงสรวงและเปิดพระรูปจำลอง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
การจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล โดยจัดเวทีประชาคมในชุมชนเตยงาม หมู่ที่1 แหลมเทียน หมู่ที่1 ม้าน้ำ หมู่ที่1 และทุ่งโปรง หมู่ที่3
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 33 แห่งการก่อตั้ง ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง
การจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล โดยจัดเวทีประชาคมในชุมชนเขาคันธมาทน์
โครงการส่งเสริมคาราวานเด็กในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีการจัดกิจกรรม "ค่ายผู้นำเยาวชน"
เปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "ครั้งที่ 11" ประจำปี 2558
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปี 2558 โครงการยกย่องสร้างสรรค์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา รางวัล "คนดีของแผ่นดิน" จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องค์ม
ร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาด และเก็บขยะใต้น้ำ อ่าวดงตาล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาน 2558 ภาคเรียนที่ 2/2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ายุบ
ประชุมสภาเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาน 2558 ภาคเรียนที่ 2/2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาคันธมาทน์
พิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมทักษะ กีฬาเปตอง ชุมชนเขาคันธมาทน์
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการในการเตรียมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการ ทร.
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
นายอำเภอสัตหีบ ได้มาตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ
เปิดโครงการโรงเรียน สุจริต กิจกรรม ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ one teacher one product
วันยกองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ร่วมงานมหกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพฐานทัพเรือสัตหีบ สนันสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดย นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว ครบรอบ 62 ปี
ร่วมเปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
พิธีเบิกเนตรพระรูปจำลอง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศํกดิ์ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมงานทำบุญประจำปี สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
ร่วมงานเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เป็นประธานมอบตราตั้งฐานานุกรม พระครูสังฆรักษ์ของพระราชรัตนโสภณ ให้ พระนรินทร์ ญานวโร เลขานุการวัดสัตหีบ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เปิดโครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัย ในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1
ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่อำเภอสัตหีบ นายปริญญา โพธิสัตย์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.วังอิทก จ.พิษณุโลก
ร่วมงานมอบใบตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม ให้พระครูวิธานธรรมมานุยุต รองเจ้าคณะตำบลสัตหีบ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทั้ง 3 ศูนย์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ร่วมงานมอบใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และใบตราตั้งไวยาวัจกรวัดสัตหีบ
พิธีเปิดโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มอบถังขยะจำนวน 5 ถัง ให้กับ พัน.รฝ.13 กรม.รฝ.1 สอ.รฝ.
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.
ได้มอบบ้านที่ดำเนินการซ่อมแซมของ นางผาด เล็กเมือง บ้านเลขที่ 136/37 หมู่ที่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีปิดการประกวดวงดนตรีและร้องเพลง สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่1/2558 ภายในการประชุมมีการประดับขีด(อินธนู) ของพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ขึ้นแสดงความยินดีกับการประกวดวงดนตรีและร้องเพลง สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้อัดรายการ อ.ป.มช. เพื่อชุมชน ภายในรายการได้อัดเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาสินค้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน OTOP
โครงการพัฒนาสินค้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน OTOP กิจกรรมส่งเสริมและการจัดการตลาดเพื่อชุมชน
ประธานเปิดการประกวดวงดนตรีและร้องเพลง สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558 ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ 1
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ขอขอบคุณผู้ที่มาชำระภาษีท้องถิ่น ตามโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 150 ท่านแรกที่มาชำระภาษีท้องถิ่นตามกำหนด article
พิธีเปิดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่แก่ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารระดับสูง
รับมอบถ้วยรางวัลจากการจัดโครงการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ของสมาคมกีฬาวู้ดบอลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการเสริมสร้างชีวิตด้วยวิถีพุทธในวันขึ้นปีใหม่ ตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง
มอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ 2
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กวัดป่ายุบ
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนดงตาล
เปิดพิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ "ครบรอบ 77 ปี โรงเรียนสิงห์สมุทร"
ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ 91 ปี ประจำปี 2557
เข้าตรวจดูการทำความสะอาดบริเวณหน้ากิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ
ร่วมเป็นเกียรติในการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อเฉลิมพระเกียรติ
เข้าร่วมเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือนธันวาคม
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2558
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เครื่องสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชน 13 ชุมชน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 87 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่พักส่วนกลาง กองทัพเรือ กิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ ทำความสะอาดชุมชน สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ชุมชนม้าน้ำ
ร่วมงานกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและถวายสดุดีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ร่วมงานกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระรูปจำลอง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่1/2557
ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
ร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้ถนนซอยจรดลศึกษา 26
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 2
พิธีเปิดงาน "เตาถ่านเกม" ประจำปี 2557
ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 11/2557 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล,เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมรักษาความปลอดภัย
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำนักงานกิจการสถานีบริการยานยนต์
ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2557
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ และโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2
ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ในวันไลออนส์สากลบริการ
รับเกียรติบัตรอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการของครู/อาจารย์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปี 2557
ร่วมรดน้ำศพบิดาพระครูสีลสารธิคูณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
งานทำบุญ เรือหลวงตากสิน ขึ้นระวางประจำการ ครบรอบ 19 ปี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้โครงการตามรอยพระยุคลบาทมหาราชา ปลูกล้านกล้าพันธุ์ไม้ถวายมหาราชินี
พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่2 ประจำปี 2557
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาล
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองอสังหาริมทรัพย์
โครงการเป็นที่หนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยสาธารณะ
โครงการประชุมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครั้งที่3
อบรมให้ความรู้ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557
พิธีปิดโครงการค่ายปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านสำหรับหมู่บ้านที่มีผล การปฎิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลวงใต้ จังหวัดลำปาง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ จังหวัดราชบุรี
โครงการค่ายปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และ สมาชิกสภาท้องถิ่น
เปิดโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ให้กับประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ
พิธีปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนจุกเสม็ด
เปิดโครงการท้องถิ่นสีเขียว ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2557
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สานสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2557 article
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กับ กรมทหารปืนใหญ่ article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน article
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ
การประชุมชี้แจงให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โครงการพัฒนากิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
พิธีคืนคนดีสู่สังคม
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา
พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปีการศึกษา 2557
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 52
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
พิธีปิดศพหลวงพ่อพระครู วิบูลธรรมบาล (เหล็ง ธมมปาโล)
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ชุมชนจุกเสม็ด
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติื พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพพระครูวิบูลธรรมบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน สปสช.
พิธีเปิดโครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2557
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงค์ 63รูป
ร่วมงานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครบรอบ 5 ปี
พิธีปิดโครงการประกวดดนตรีและขับร้องเพลง สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557
พิธีเปิดโครงการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557
พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
วันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและรับมอบโล่เกียรติยศจากพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 13
พิิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิบูลธรรมบาล
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนคลองกานดา
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557
ประชุมพิจารณาปรับปรุงงบประมาณแผนงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เขตรอุดมศักดิ์
พิธีเททองหล่อพระประธาน "พระพุทธชยันตีศรีมหามงคล" (ปางสมาธิ)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรุ้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
พิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมโครงการรณรงค์ รวมพลัง เทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสตติด
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำในทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชายฝั่งท่าเรือทุ่งโปรง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวีภาษาไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด
โครงการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
พิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องดูแลที่บ้านปีงบประมาณ 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพระครูสมชาย กาญจโน ณ วัดเขาคันธมาทน์
พิธีเปิดโครงการพลังเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
พิธีปิดโครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชนประจำปี 2557
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์)
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
พิธีเปิดโครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองพ้อ จังหวัดพัทลุง
พิธีเปิดโครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการคิดในวัยรุ่น ชุมชนเตยงาม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฮางโฮง จังหวัดสกลนคร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประจำปี 2557 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1
โครงการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (สนามที่ 5)
พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ชุมชนแหลมเทียน
โครงการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ ๗
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 79
ตรวจเยื่ยมให้กำลังใจทหารและเจ้าหน้าที่
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.(ฝึกทบทวน)
โครงการส่งเสริมออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนแหลมเทียน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จังหวัดขอนแก่น
ประชุมประชาคม ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
ร่วมงานเนื่องในวัน"อาภากร"
พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือเป็น เล่นนำ้ปลอดภัย ชุมชนแหลมเทียน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี
เปิดโครงการ การฝึกอบรมการทำผ้าบาติก ชนิดคุณภาพสูง
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงาน จาก ทต.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
พิธีมอบวัสดุกีฬา ประจำปี 2557
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงาน อบต.กฤษณา จ.นครราชสีมา
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงาน ทต.ป่าตันนาครัว จ.ลำปาง
ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงาน ทต.นาส่วง จ.อุบลราชธานี
พิธีเปิดโครงการกีฬา "วู้ดบอล"
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงาน ทต.สันพระเนตร จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงาน จาก ทต.หนองแซง จังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมงานในโอกาสทำบุญประจำปี ท่าเรือทุ่งโปรง
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอสัตหีบ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2557
กิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสามเณรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้มีการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับรางวัลประทาน "สิงห์ทอง" รางวัลธรรมาภิบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานสถาปนากองพลนาวิกโยธิน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสามเงา จ.ตาก
พิธีการเลือกประธานประสานศูนย์ อปพร. ทต.เขตรอุดมศักดิ์
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
พิธีเปิดโครงการประชาชนมีสุขภาพดี
พิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งแีรก
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลดอนโมง จ.ขอนแก่น
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชนนาวีจูเนียร์ ชุมชนทุ่งโปรง
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุกเสม็ด
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิื ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จังหวัดพะเยา
ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบชุดตรวจสารเสพติด
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา จังหวัดสระบุรี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมโป่งน้ำร้อน ADP
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดพิจิตร
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมพิธีงานสถาปนา กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
ส่งหีบเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลเขตรอุดมศักได้ร่วมพิธีเลี้ยงพระและอุทิศส่วนกุศลให้เต่าทะเล
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมออกอากาศรายการบุญ..ไม่จำกัด
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบชุดตรวจสารเสพติด
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทำบุญสำนักงานประจำปี 2557
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฝึกทหารใหม่
รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกดับเพลิงในทะเล
โครงการทางเลือกใหม่แพทย์แผนไทยในชุมชน
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนนาวิกโยธิน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานสถาปนากองเรือยุทธการ
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เทศกาล แห่โคม ชมพระฉาย สิบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์
กิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
โครงการมหกรรมปลุกกระแสสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
พิธีเปิดการถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จัดประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2556
โครงการระะบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา ไปจนถึงระยอง
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบของรางวัลให้กับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน
โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานวันปิยมหาราช
บริษัทโชคเพื่มพูนทรัพย์ จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2556
ชมรมวู๊ดบอลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันวู๊ดบอลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (สนามที่ 3)
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเโพธิ์งาม จังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง จังหวัดนครปฐม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี
ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7/2556
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา
โครงการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลและกีฬาลูกนาวี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
พิธีเปิดโครงการค่ายวิทย์-คณิตฯ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4
พิธีเปิดโครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556
พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ และกล่าวถวายราชสดุดี
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 82 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชุมชนม้าน้ำ
มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการรถพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 5
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนจุกเสม็ด ประจำปี 2556
โครงการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน ประจำปี 2556
โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
พิธีปิดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนและประชาชน
โครงการจัดการผลผลิตด้านอาชีพ ประจำปี 2556
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2556
พิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผลการปฏิบัติงานระดับเริ่มสร้างผลงาน (C)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 5/2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการพลังเยาวฃนต้นกล้า ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการส่งเสริมและัพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทับช้าง จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านวันยาเสพติดโลกปี 2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. (ฝึกทบทวน)
ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ
กีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จังหวัดขอนแก่น
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการคิดในวัยรุ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมใจรีไซเคิล ( ร้านศูนย์บาทชุมชนทุ่งโปรง)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมอมรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบึงสำโรง จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
เทศบาลตำลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน จังหวัดอยุธยา
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
โครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน"วันอาภากร"
โครงการ"อำเภอยิ้ม"เคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน 2556
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
พิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556
ประชุมประจำเดือน มีนาคม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เปิดการบรรยายให้ความรู้การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน
ร่วมพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนางนวลคัพ ประจำปี 2556
พิธีปิดโครงการเรียนสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการประชาคมประจำปี 2556 ชุมชนเทพประสาท ชุมชนเขาคันธมาทน์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการประชาคมประจำปี 2556 ชุมชนทุ่งโปรง ชุมชนคลองกานดา ชุมชนแยกเจ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการประชาคมประจำปี 2556 ชุมชนม้าน้ำ ชุมชนเตยงาม ชุมชนแหลมเทียน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการประชาคมประจำปี 2556 ชุมชนดงตาล ชุมชนจุกเสม็ด
พิธีเปิดโครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2556
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม จังหวัดนครพนม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการประชาคมประจำปี 2556 ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนบ้านหนองระกำ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการประชาคมประจำปี 2556 ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวินพระบาท จังหวัดนครพนม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้
พิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
พิธีเปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน
พิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดอนอะราง จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีเปิดโครงการออกตรวจรักษาความปอดภัยในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
พิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จังหวัดสิงห์บุรี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดโครงการแสดงเจตนารมณ์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชำ จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลชนบท จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2556
การประชุมชมรมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์(สมัยสามัญ)
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี กับ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
พิธีประดับขีดนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์
โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด " วันตากสินมหาราช "
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2556
โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ประชุมพนักงานประจำเดือน ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.เขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานวันปิยมหาราช
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์www.sattahip.go.th