ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletแผนที่ชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2564 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 6) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ี่ 7 )
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เปลี่ยแปลง (ฉบับที่6)
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่5)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
dot
dot
bulletรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
bulletแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563-2565
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2564
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
bulletข้อมูลผู้สูงอายุ
bulletการมีส่วนร่วมของประชาชน
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


ประกาศงานกิจการสภา article

>> ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

>> ประกาศ เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

>> ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)       

>> ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 .pdf

>> ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

>> ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 

>> ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 

>>  ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 

>>  ประกาศ  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2561  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2562 

>>  ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

>>  ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   ประจำปี พ.ศ.2561

>>  ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

>> ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561

>> ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562

>> ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

>>  ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

 >> ประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

>> ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 2562

 >> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1

>> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1

>> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1

>> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2

>> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1

>> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่2

>> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่3

>> รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่4

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 2563

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.pdf

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2.pdf

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.pdf

 >> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1.pdf

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2.pdf

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 2564

>>รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1

>>รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก 2564

>>รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1

>>รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่2

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

>> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
ศูนย์โควิด-19 ทต.เขตรอุดมศักดิ์
แจ้งน้ำไม่ไหล
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
กฏหมายน่ารู้รอบตัว
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรุอดมศักดิ์
การเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง article
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม article
งานทะเบียนราษฎร์
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง การปรับขนาดเทศบาลจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 2564
รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
ITA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง article
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต ระหว่างจังหวัดชลบุรี กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดชลบุรีและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
E-Bookwww.sattahip.go.th