ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2561
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่7) ของปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2564 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 6) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ี่ 7 )
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เปลี่ยแปลง (ฉบับที่6)
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่5)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
dot
dot
bulletรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ/ครุภัณฑ์ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รายการครุภัณฑ์ ตามแบบ ผด.02/1
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2559
bullet แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bullet รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อไว้สภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม article

  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คลิก)

เบี้ยยังชีพความพิการ (คลิก)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (คลิก)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (คลิก)

 

 

 

การขึ้นทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ
เอกสารผู้พิการ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
4.เอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาล
เอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศกำหนด
5.รูปถ่ายสภาพความพิการ กรณีคนพิการมีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
พิจารณา สภาพความพิการ และถ่ายภาพสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ
6.กรณีคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่มีหลักฐานตามทะเบียนบ้านว่ามีสัญชาติไทยและมีเลขบัตรประชาชน 
ให้เจ้าหน้าที่รับคำขอบันทึกปากคำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคล เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน
เอกสารของผู้ดูแลคนพิการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน รับรองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดูแลจริง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ไว้เป็นหลักฐานการรับรองด้วย

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ต้องเป็นคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสัตหีบ ถ้าผู้พิการรายใดไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจโดยให้ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนพร้อมแนบเอกสารดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ มกราคมของปีนั้น
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4. เป็นผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาที่เคยขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจากที่เดิม ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่

เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสัตหีบ
4.กรณีผู้มีคุณสมบัติมีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้ผู้สูงอายุทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ ทำการแนบเอกสารดังนี้
4.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 038-435-968 ต่อ 722


 

 

 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
ศูนย์โควิด-19 ทต.เขตรอุดมศักดิ์ article
แจ้งน้ำไม่ไหล
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
กฏหมายน่ารู้รอบตัว
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรุอดมศักดิ์
การเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ประกาศงานกิจการสภา article
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง article
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร์
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง การปรับขนาดเทศบาลจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม
รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
ITA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต ระหว่างจังหวัดชลบุรี กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดชลบุรีและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
E-Bookwww.sattahip.go.th