ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
bulletความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการศึกษา
bulletโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletกองช่างสุขาภิบาล
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletแผนที่ชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bullet แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts
bulletประมวลจริยธรรมบุคคลากร
bulletการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม
dot
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.2566
bullet แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
bullet มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
bulletรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bullet แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
bulletแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563-2565
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletรายงานการรับ-จ่ายเงิน
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletรายงานกิจการประจำปี
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletทำเนียบกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพ
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bullet รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566
bullet ทะเบียนปราชญืชาวบ้าน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
bulletข้อมูลผู้สูงอายุ
bulletการมีส่วนร่วมของประชาชน
bulletNo gift policy
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.

คำสั่ง

ประจำปี พ.ศ.2566

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

ประจำปี พ.ศ.2565

 คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ

 ประจำปี พ.ศ.2564

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

ประจำปี พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

 

ประจำปี พ.ศ.2562

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

ประจำปี พ.ศ.2555

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 264/2555 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน Doc1(55).pdf

 

ปรจำปี พ.ศ.2554

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 925/2554 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Doc1.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 924/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Doc2.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ 923/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Doc3.pdf

ประกาศ

2566

 

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖


ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๖


ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๖


ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๖


ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๖

 

2565

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ห้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๕

 

2564 

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดเป็นคุณลักษณะครุภัณฑ์และจัดทำ TOR ก่อนการประกวดราคา

  - ลำดับที่ 1 รถดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

  - ลำดับที่ 2 รถดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

  - ลำดับที่ 3 รถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นฉีดละอองฝนจับฝุ่นและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ Doc4.pdf

ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร Doc5.pdf

ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศํกดิ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2554 Doc6.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบเขตรอุดมศักดิ์ และสถานที่ให้บริการ doc7.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 doc8.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลตำบลเ่ขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2554 doc9.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้องและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2554 doc10.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร doc11.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารราชการ doc12.jpg  

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร doc13.pdf

บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่1158/2554 วันที่ 14 พ.ย 2554 Doc14.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง Doc15.pdf

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561 Doc16.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน Doc17.pdf

ระเบียบเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) พ.ศ.2563 Doc18.pdfwww.sattahip.go.th