ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
bulletความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการศึกษา
bulletโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletกองช่างสุขาภิบาล
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletแผนที่ชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bullet แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts
bulletประมวลจริยธรรมบุคคลากร
bulletการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม
dot
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.2566
bullet แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
bullet มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
bulletรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bullet แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
bulletแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563-2565
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletรายงานการรับ-จ่ายเงิน
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletรายงานกิจการประจำปี
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletทำเนียบกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพ
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bullet รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566
bullet ทะเบียนปราชญืชาวบ้าน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
bulletข้อมูลผู้สูงอายุ
bulletการมีส่วนร่วมของประชาชน
bulletNo gift policy
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม article

 

 

  

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คลิก)

เบี้ยยังชีพความพิการ (คลิก)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (คลิก)f

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (คลิก)

  

 

 

การขึ้นทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ
เอกสารผู้พิการ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
4.เอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาล
เอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศกำหนด
5.รูปถ่ายสภาพความพิการ กรณีคนพิการมีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
พิจารณา สภาพความพิการ และถ่ายภาพสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ
6.กรณีคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่มีหลักฐานตามทะเบียนบ้านว่ามีสัญชาติไทยและมีเลขบัตรประชาชน 
ให้เจ้าหน้าที่รับคำขอบันทึกปากคำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคล เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน
เอกสารของผู้ดูแลคนพิการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน รับรองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดูแลจริง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ไว้เป็นหลักฐานการรับรองด้วย

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ต้องเป็นคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสัตหีบ ถ้าผู้พิการรายใดไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจโดยให้ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนพร้อมแนบเอกสารดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ มกราคมของปีนั้น
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4. เป็นผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาที่เคยขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจากที่เดิม ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่

เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสัตหีบ
4.กรณีผู้มีคุณสมบัติมีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้ผู้สูงอายุทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ ทำการแนบเอกสารดังนี้
4.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 038-435-968 ต่อ 722

 

 

 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
กฎหมายสำหรับป้ายโฆษณา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
ศูนย์โควิด-19 ทต.เขตรอุดมศักดิ์
แจ้งน้ำไม่ไหล
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
กฏหมายน่ารู้รอบตัว
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรุอดมศักดิ์
การเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ประกาศงานกิจการสภา article
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง article
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร์
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง การปรับขนาดเทศบาลจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
ITA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง article
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต ระหว่างจังหวัดชลบุรี กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดชลบุรีและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
E-Bookwww.sattahip.go.th