ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
bulletความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการศึกษา
bulletโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletกองช่างสุขาภิบาล
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletแผนที่ชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bullet แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts
bulletประมวลจริยธรรมบุคคลากร
bulletการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม
dot
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.2566
bullet แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
bullet มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
bulletรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bullet แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
bulletแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563-2565
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletรายงานการรับ-จ่ายเงิน
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletรายงานกิจการประจำปี
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletทำเนียบกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพ
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bullet รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566
bullet ทะเบียนปราชญืชาวบ้าน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
bulletข้อมูลผู้สูงอายุ
bulletการมีส่วนร่วมของประชาชน
bulletNo gift policy
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


กฎหมายสำหรับป้ายโฆษณา

 "ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย"

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 )

ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน

และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ

หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตามมาตรา 4

 

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

 

ตามกฎกระทรวง 55 ( พ.ศ. 2543 )

ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร

 

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

ข้อ 36 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ (และสูงไม่เกิน 30 เมตร) มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร

และต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร

ข้อ 37 สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด

ข้อ 50 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินต้องมีระยะร่น ดั้งนี้

     - ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

     - ถนนสาธารณะกว้าง 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน

     - ถนนสาธารณะกว้าง 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2.00 เมตร

     สำหรับป้ายบนอาคารจะต้องมีความสูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

     พื้นที่ห้ามก่อสร้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ฯลฯ

 

บทกำหนดโทษ

มาตรา 65 ความผิดก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา 21, มาตรา 31) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรา 66 ทวิ ความผิดไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามมาตรานั้นๆ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
ศูนย์โควิด-19 ทต.เขตรอุดมศักดิ์
แจ้งน้ำไม่ไหล
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
กฏหมายน่ารู้รอบตัว
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรุอดมศักดิ์
การเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ประกาศงานกิจการสภา article
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง article
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม article
งานทะเบียนราษฎร์
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง การปรับขนาดเทศบาลจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
ITA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง article
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต ระหว่างจังหวัดชลบุรี กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดชลบุรีและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
E-Bookwww.sattahip.go.th