ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletแผนที่ชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2564 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 6) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ี่ 7 )
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เปลี่ยแปลง (ฉบับที่6)
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่5)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
dot
dot
bulletรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
bullet แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
bullet แผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเขตรอุตมศักดิ์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)
bullet แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
bulletแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563-2565
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2564
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
bulletข้อมูลผู้สูงอายุ
bulletการมีส่วนร่วมของประชาชน
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > กลุ่มบุคคลทั่วไป

กลุ่มบุคคลทั่วไป


ก่อนหน้า12ถัดไป

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (สอบถาม) 2015-10-152015-10-1649351
 
กระทู้ปกติสอบถามค่ะ (สุภีนันท์) 2014-10-132014-10-2013011
 
กระทู้ปกติเรื่องการโอนย้ายค่ะ (สุภีนันท์) 2014-10-102014-10-1412011
 
กระทู้ปกติอยากสอบถามตำแหน่งว่างนะค่ะ (จิ๊บ) 2014-07-242014-08-1315841
 
กระทู้ปกติเรียน (จิรนันท์) 2014-07-242014-08-1314371
 
กระทู้ปกติไม่ทราบว่าขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างบ้างหรือป่าวค่ะ (ฐานิตฐิตาภา ศรีโสม) 2014-05-282014-06-0414711
 
กระทู้ปกติเบอร์โทรรถดูดส้วม (นคร เพียรประเสริฐ) 2014-05-242014-06-0359751
 
กระทู้ปกติสอบถาม การต่อเติมบ้านที่ถูก (ชาย เตาถ่าน) 2014-04-302014-05-2013811
 
กระทู้ปกติตำแหน่ง วิศวกรโยธา ว่างมั้ยค่ะ (ส.ต.หญิง ชุติกาญจน์ สดใส) 2014-04-292014-05-0715461
 
กระทู้ปกติเรียนสอบถามตำแหน่งงานว่างด้านสาธารณสุข (SUPHAPRON) 2014-03-042014-03-1015071
 
กระทู้ปกติเรียน สอบถามการโอนย้าย (อ้อย) 2014-02-082014-02-1815201
 
กระทู้ปกติจดทะเบียนการค้า (KiLo) 2014-02-072014-02-1215101
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่าง (จะ๊ะเอ๋) 2013-12-062014-01-1415202
 
กระทู้ปกติขอเรียนถามค่ะ เรื่องขอรับเบี้ยเลี้ยงชีพคนชราต่อเนื่อง (ธันยนันท์) 2013-10-082013-10-0917971
 
กระทู้ปกติการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ (ลูกชาย) 2013-07-242013-08-0219841
 
กระทู้ปกติเรียนสอบถาม (ผู้สมัคร) 2013-07-102013-07-2118761
 
กระทู้ปกติพิธีเปิดร้านศูนย์บาท ชุมชนทุ่งโปรง ร้านแรกของภาคตะวันออก (ร้านศูนย์บาท ชุมชนทุ่งโปรง) 2013-05-152013-05-1516970
 
กระทู้ปกติสอบถามผู้บริหารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (คนซอยบ่อนไก่ที่ไปมาซอยเย็นฤดี) 2013-05-012013-05-1518161
 
กระทู้ปกติช่วยทำหมันสุนัข แมวอีกเมื่อไหร่ค่ะ (ปลา) 2012-12-122012-12-1922541
 
กระทู้ปกติลานเต้นแอโรบิค (ไอติม ทะเล) 2012-07-302012-08-2422861
 
กระทู้ปกติจ่ายค่าขยะ (่คนเตาถ่าน) 2012-07-282012-08-0121661
 
กระทู้ปกติขอเชิญเพื่อนๆ หรือท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานสนใจใน \ (สัตหีบบีชดอทคอม) 2012-07-022012-07-0224120
 
กระทู้ปกติประกวดร้องเพลงเเละวงดนตรี (บางเสร่) 2012-06-242012-07-0619291
 
กระทู้ปกติทำไมไม่สอนดนตรีไทยทุก ศพด.(อังกะลุง) (ผู้ปกครองนร.) 2012-04-242012-04-3020691
 
กระทู้ปกติงานวันสงกรานต์ (คนวัดเขา) 2012-04-152012-04-2419981
 
กระทู้ปกติชื่นชมงานป้องกัน ฯ (pr.) 2012-03-232012-03-2320030
 
กระทู้ปกติเรียนผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ ทุกท่าน (เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์) 2012-03-082012-03-0822430
 
กระทู้ปกติสนามเด็กที่รอคอย....จากผู้ใหญ่ใจดี (ตัวแทนเด็ก) 2012-03-042012-03-0920741
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการโอนย้ายพนักงานจ้างตามภารกิจ (พิจิตรา วุฒิสาร) 2012-02-202012-02-2226521
 
กระทู้ปกติผลสัมภาษณ์จะออกวันไหน ที่ใดครับ ? (ผู้สัมภาษณ์) 2012-02-172012-02-2122591
 
กระทู้ปกติอยากทราบรายชื่อ (Secret) 2012-02-162012-02-2021161
 
กระทู้ปกติรายชื่อผู้สมัครงาน (กชกร) 2012-02-062012-02-0724091
 
กระทู้ปกติอยากทราบว่า ผลผู้มีสิทธิสอบอ่ะครับ อยุ่ลิ้งไหนเอ่ย (แมว) 2012-02-062012-02-0718731
 
กระทู้ปกติอยากทราบว่า ผลผู้มีสิทธิสอบอ่ะครับ อยู่ลิ้งไหนเอ่ย (^^) 2012-02-062012-02-0720691
 
กระทู้ปกติดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (Secret) 2012-02-062012-02-0722141
 
กระทู้ปกติตำแหน่ง หน.สป. (คนที่อยากพัฒนาการทำงานของห้อง) 2012-02-052012-02-1423981
 
กระทู้ปกติอยากรู้มากๆ (คนที่สงสัย) 2012-02-042012-02-0421580
 
กระทู้ปกติถามเรื่องงาน (คนตกงาน) 2012-02-022012-02-0320431
 
กระทู้ปกติผมอยากจะขอลาน x-treme และ b-boy (นาย ก) 2012-01-312012-02-0223151
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่าง (คน อบต.) 2011-12-062011-12-0724031
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (สา) 2011-11-242011-11-2919501
 
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมงานอัญเชิญท้าวมหาพรหมปางสวัสดี องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ณ.วัดช่องแสมสาร (สัตหีบทัวร์) 2011-10-212011-10-2121860
 
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี พ.ศ.2554 ณ วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (สัตหีบทัวร์) 2011-10-212011-10-2119400
 
กระทู้ปกติเจ้าเบิร์ธหาย (Arthit) 2011-10-082011-10-0818710
 
กระทู้ปกติตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุขสามารถโอนมาทศเขตรอุมศักดิ์ได้หรือไม่ (นก) 2011-09-262011-09-2816231
 
กระทู้ปกติบัตรประจำตัวประชาชนหายทำยังไง (ชัยธวัช) 2011-09-212011-09-2239581
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (คิดถึงลูก) 2011-09-202011-09-2815661
 
กระทู้ปกติต้องการจะบริจารหนังสือ ให้ห้องสมุดสวนสาธารณะหนองตะเคียน ต้องทำอย่างไร (poo) 2011-09-162011-09-1921411
 
กระทู้ปกติแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างเทศบาลกับทีมผลิตวิดิทัศน์ (ทีมผลิตวิดิทัศน์) 2011-09-022011-09-0216130
 
กระทู้ปกติติดตามความรับผิดชอบ (eggtv.film@hotmail.com) 2011-08-292011-08-2917350
 

ก่อนหน้า12ถัดไป


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 www.sattahip.go.th