dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2561
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2564 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 6) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ี่ 7 )
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เปลี่ยแปลง (ฉบับที่6)
bulletประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 6)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่5)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รายการครุภัณฑ์ ตามแบบ ผด.02/1
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2559
bullet แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
bulletแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีนโยบายให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ของทางเทศบาล เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้กับทางราชการได้รับทราบ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีวิต การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารภาครัฐ การถูกเอารัดเอาเปรียบ การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น  ในเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์จะมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แต่ในบางปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงขอทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ

                สำหรับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯที่ผ่านมา เทศบาลฯได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  ทำให้ผู้ถูกร้องเรียนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะบางครั้งใช้ข้อความที่หยาบคาย จึงไม่สามารถเผยแพร่ไนเว็บไซต์ได้  และหากเกิดกรณีดังกล่าวบ่อยครั้ง ทำให้ส่วนราชการ หรือผู้บริสุทธิ์ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลฯจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐          

ท้ายสุดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมมือ ร่วมใจ  ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

 ก่อนหน้า12ถัดไป

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติตรวจสอบการเลี้ยงสุนัข/แมว ส่งกลิ่นเหม็นในซอย (คุณสุ) 2018-09-262018-09-28891
 
กระทู้ปกติอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปตรวจสอบแรงงานต่างด้าว (คนสัตหีบ) 2018-09-242018-09-25421
 
กระทู้ปกติ () 2018-09-152018-09-17331
 
กระทู้ปกติไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านเรือนยูงทองไม่ติด (วรารัตน์) 2018-09-122018-09-12350
 
กระทู้ปกติ () 2018-09-112018-09-14281
 
กระทู้ปกติไฟทางในหมู่บ้านเรือนยูงทองไม่ติด (วรารัตน์) 2018-09-072018-09-19432
 
กระทู้ปกติแก้ไขถนนหนองตะเคียนข้างหลังโลตัสสัตหีบค่ะ (Benjaporn khwanmueng) 2018-08-242018-08-27591
 
กระทู้ปกติไฟทางไม่ติด (manissara) 2018-07-202018-11-08833
 
กระทู้ปกติไฟทางในหมู่บ้านชื่นสุข 5 (นายภรภัทร สะอาดดี) 2018-07-172018-08-14582
 
กระทู้ปกติขอถังขยะใบใหม่ (น ต อนุสรณ์. เอี่ยมสำอางค์) 2018-06-282018-07-03841
 
กระทู้ปกติเรื่องรถเก็บขยะและพนักงานกวาดถนน (สุชานารถ) 2018-05-242018-07-25972
 
กระทู้ปกติร้องเรียนร้านอาหาร "สิริ 34" ส่งเสียงดัง (เดือดร้อน) 2017-12-182017-12-283351
 
กระทู้ปกติอยากให้มาตรวจสอบ (คนชุมชน) 2017-09-282017-10-313841
 
กระทู้ปกติอยากให้หมู่บ้าน มีเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณา ต้องทำอย่างไร (ครองครัวทหาร) 2017-09-022017-09-143501
 
กระทู้ปกติเก็บขยะช่วงเวลาเร่งด่วน (นารีรัตน์) 2017-08-302017-09-143421
 
กระทู้ปกติเผาขยะ (ข้าราชการบ้านพักสรรพาวุธ) 2017-08-052017-08-053060
 
กระทู้ปกติสวนน้ำข้างโรงเรียนธัมมสิริ เปิดเพลงเสียงรบกวนชาวบ้าน (ศราวุธ) 2017-07-232017-08-0312011
 
กระทู้ปกติฝนตกดินหมู่บ้านไหลขวางถนน (คนหวังดี) 2017-07-112017-07-112470
 
กระทู้ปกติสร้างมลพิษในที่ชุมชน (น.ต.สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม) 2017-07-082017-07-222981
 
กระทู้ปกติฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุด (เชาวลิต) 2017-06-152017-06-152160
 
กระทู้ปกติน้ำปะปาในหมู่บ้านกองเรือยุทธการ สกปรกมาก (ผู้หวังดี) 2017-06-032017-06-052301
 
กระทู้ปกติการเก็บค่าขยะ (กาญจนา) 2017-03-102017-05-233891
 
กระทู้ปกติขอให้ดำเนินการเรื่องการทิ้งน้ำขี้หมูและขยะส่งกลิ่นเหม็นเดือดร้นรำคาญและส่งผลต่อสุขอนามัยชุมชน (แสงรีตน๋) 2017-03-082017-05-233114
 
กระทู้ปกติร่องระบายน้ำ (ผู้ได้รับผลกระทบ) 2017-02-192017-02-203101
 
กระทู้ปกติสุนัขเห่าส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน (ชูศักดิ์) 2016-07-042016-07-063501
 
กระทู้ปกติไฟฟ้าถนนในหมู่บ้าน (นาวีเฮาส์ 19 แยกเจ) 2016-05-132016-05-162971
 
กระทู้ปกติแจ้งการเผาขยะในหมู่บ้านเรือนยูงทอง (ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกา) 2016-05-112016-06-022591
 
กระทู้ปกติไฟดับมาปีแล้ว (ซอย37) 2016-04-252016-04-273111
 
กระทู้ปกติช่วยเหลือด่วน (ซอย37) 2016-04-252016-04-273351
 
กระทู้ปกติขอให้ดำเนินการเรื่องการทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นเดือดร้นรำคาญและส่งผลต่อสุขอนามัยชุมชน (พ.จ.อ.วิเชียร) 2016-04-092016-05-162621
 
กระทู้ปกติขอไฟทาง (ชาวซอย37) 2016-04-042016-07-142221
 
กระทู้ปกติขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าค่ะ (นฤมล หนูดี) 2016-03-022016-07-143601
 
กระทู้ปกติเลี้ยงหมารบกวนชาวบ้าน (narong) 2015-12-052015-12-282352
 
กระทู้ปกติผลจากการซ่อมผิวถนน-ร้านค้ารุกล้ำพื้นที่และรถจอดซื้อของขวางทางจราจร(บริเวณหน้าหมู่บ้านนาวีเฮาส์25) (ไม่ประสงค์ออกนาม) 2015-10-222016-01-052352
 
กระทู้ปกติทรายและน้ำประปา (คนซฮยร่มประดู่ 2) 2015-10-122016-01-051701
 
กระทู้ปกติไฟฟ้าแสงสว่างถนนไม่ติด และถนนถูกน้ำกัดเซาะ (jee) 2015-08-262016-01-051551
 
กระทู้ปกติไฟฟ้าดับ (คนในซอย) 2015-08-262015-10-141931
 
กระทู้ปกติฝุ่นจากการฝังท่อ (Hjhghjkkk Gkfhhjfg) 2015-08-182015-09-112301
 
กระทู้ปกติตำหนิเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ (คนสัตหีบ ร้องเรียน) 2015-08-062015-08-072561
 
กระทู้ปกติน้ำประปา (Nว!l=ำป) 2015-07-282015-08-222814
 
กระทู้ปกติเรื่องน้ำประปา (ผู้ติดตามเรื่องน้ำตั้งแต่ ๒๕๕๖) 2015-07-282015-08-072681
 
กระทู้ปกติถนนไม่ถูกหลักวิศวะการจราจร (แมว 9 ชีวิต) 2015-07-202016-01-051851
 
กระทู้ปกติถังขยะไม่เพียง ถุงขยะพัดเข้าบ้าน ซอยตรงข้ามวัดเขา (เด็กแยกเจ) 2015-04-042015-04-073381
 
กระทู้ปกติดัดแปลงบ้านเป็นโรงงานและส่งเสียงดังรบกวน (ผู้เดือดร้อน) 2015-03-272015-04-212781
 
กระทู้ปกติขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับทางสาธารณะประโยชน์ที่ต้นไม้ขึ้นรก (ไปไม่ถูกเลย) 2015-03-202015-03-202220
 
กระทู้ปกติทำบ้านเป็นอู่รถ (เป๊ก) 2015-02-132015-02-273741
 
กระทู้ปกติรำคาญ (อยู่สุข) 2015-02-122015-02-273741
 
กระทู้ปกติซอยข้างโรงเรียนธัมมศิริ รถขับเร็ว เสียงรถดังชาวบ้านเดือนร้อน (นส.เบญจรัตน์ แสงจตุรัส) 2015-02-102015-02-123191
 
กระทู้ปกติถนน สาย เพชร เตาถ่าน ไปต้นยางนะครับพัง รบกวนช่วยหน่อยครับ (หนุ่ม) 2014-12-112014-12-184411
 
กระทู้ปกติสุนัขรบกวนและไล่กวดรถที่สัญจร (คนข้างๆ) 2014-07-022014-07-085601
 
กระทู้ปกติร้านอาหารครัวจุดรวมพล (คนเดือดร้อน) 2014-06-232014-07-174711
 
กระทู้ปกติโครงการหมู่บ้าน ล้อมรั้วใช้รั้วไฟฟ้า ผิดหรือไม่ (ผู้เฝ้าระวัง) 2014-05-142014-06-036531
 
กระทู้ปกติท่อแตก (คนเดือดร้อน) 2014-05-072014-05-206391
 
กระทู้ปกติรถขยะเลือกเก็บ (ผู้ไม่เข้าใจ นาวีเฮ้าส์19) 2014-04-182014-04-236031
 
กระทู้ปกติร้องเรียนเผาขยะ (ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารเรือ) 2014-03-312014-03-316960
 
กระทู้ปกติสนัขจรจัดและปลูกต้นไม้ในถนน (คนเดือดร้อน) 2014-02-282014-03-075761
 
กระทู้ปกติสุนัขและแมวจรจัด (ชาวบ้านหมู่บ้านวงเดือน) 2014-02-282014-02-285600
 
กระทู้ปกติร้องทุกข์จากเสียงสุนัขรบกวน (ผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ) 2014-02-012014-02-076332
 
กระทู้ปกติผลกระทบจากการเผาขยะ (สาธิต) 2014-01-022014-01-084921
 
กระทู้ปกติขอน้ำประปา (ร.อ.เกตุ ทวีเกิด) 2013-10-282013-11-016741
 
กระทู้ปกติเพื่อนบ้านข้างเคียงเอาขี้หมาข้างกำแพง (วาสนา) 2013-10-142013-11-065401
 
กระทู้ปกติไฟทางไม่ติด (ปัญญา) 2013-09-092013-09-186401
 
กระทู้ปกติขอความอนุเคราห์ (สาธิต) 2013-07-022013-07-039101
 
กระทู้ปกติกองขยะบนถนนสาธารณะทำให้รถน้ำเข้าไม่ได้ (ชาวบ้านหลังวัดซ.เย็นฤดี) 2013-05-172013-05-207331
 
กระทู้ปกติทำชาวบ้านเดือดร้อน (สำรวย) 2013-05-162013-05-206671
 
กระทู้ปกติช่วยตรวจสอบอาคารใหญ่ที่ให้เขมรพักอาศัยในซอยบ่อนไก่ด้วยครับ (คนสัตหีบ) 2013-05-062013-05-157841
 
กระทู้ปกติซอยสุขุมวิท 101 มีรถจอดขวางทางเข้าออกทั้ง ๒ ข้าง อาจเกิดอุบัติเหตุ (ผู้ได้รับความเดือดร้อน) 2013-04-262013-05-157121
 
กระทู้ปกติน้ำประปาซอยหมู่บ้านปริยากร 1 หลังบ้านพักสรรพาวุธ น้ำไม่ไหลในตอนกลางวันเดือดร้อนมาก (จันศศิชา) 2013-04-132013-05-158141
 
กระทู้ปกติน้ำประปาไม่ไหล 20 วันแล้ว เดือดร้อนมาก (ร.อ.รณกร เลห์อิ่ม) 2013-04-092013-05-156891
 
กระทู้ปกติเดือดร้อนน้ำใช้อย่างมากโชคชัย2 (ชาวบ้านโชคชัย2) 2013-04-062013-05-156321
 
กระทู้ปกติเผาขยะและใบไม้ควันรบกวน (คนหมู่บ้านที่เดือดร้อน) 2013-03-062013-03-128391
 
กระทู้ปกติตากผ้าบนทางสาธารณ เล่นการพนัน (takol_k@hotmail.com) 2013-02-022013-02-048481
 
กระทู้ปกติขอให้ตรวจสอบกลิ่นน้ำเน่า หมู่บ้านโชคชัย 5 (คนโชคชัย5) 2013-02-020000-00-008800
 
กระทู้ปกติระเบียบของการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ริมถนนทางหลวง (upona) 2013-01-212013-01-288901
 
กระทู้ปกติท่อระบายน้ำบ่อนไก่15 (เด็กสัตหีบ) 2013-01-052013-01-086261
 
กระทู้ปกติซอยแมวใจดี มีแต่กิ่งไม้ (รถประจำทาง) 2012-12-132012-12-197971
 
กระทู้ปกติท่อระบายน้ำซอยบ่อนไก่ (คนบ่อนไก่) 2012-12-102012-12-196191
 
กระทู้ปกติการเผาถ่านในซอยวัดเทพประสาทเยื้องร้าน บ.ใบไม้ (คนเดือดร้อน) 2012-12-032012-12-148171
 
กระทู้ปกติขอความกรุณาย้ายจุดตั้งถังขยะ (บรรเทิง) 2012-08-142012-09-109561
 
กระทู้ปกติขอน้ำประปาด้วยคน (คนในซอยร่มประดู่2) 2012-08-012012-08-149731
 
กระทู้ปกติได้รับความไม่สะดวกในการไปติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ประชาชนคนหนึ่ง) 2012-07-272012-09-109021
 
กระทู้ปกติซอยสัตหีบ 21 มีอูู่ซ่อมรถ จอดรถขวางทางเดือนร้อนไปตามๆๆกัน ครับท่าน (ชาวบ้านตาดำๆๆ) 2012-07-232012-09-107881
 
กระทู้ปกติสุนัขจรจัดในหมู่บ้านรามนุช 11 (ผู้พักอาศัยรามนุช 11) 2012-07-162012-08-109771
 
กระทู้ปกติขอให้สถานที่เปิดสอนพิเศษจัดระบบจราจร (fc) 2012-06-262012-07-0410951
 
กระทู้ปกติการทิ้งขี้ (ลุงวิทย์) 2012-06-192012-06-289181
 
กระทู้ปกติการทิ้งขี้ (ลุงวิทย์) 2012-06-192012-06-287891
 
กระทู้ปกติขอน้ำประปา (คนอยากได้น้ำประปา) 2012-06-192012-06-268391
 
กระทู้ปกติโรงงานเสียงดัง (jirasak) 2012-06-182012-07-069371
 
กระทู้ปกติขอความเห็นใจครับ (สิทธิพงษ์) 2012-06-182012-06-268391
 
กระทู้ปกติถังขยะบนปากซอย 99/1(เขาหมอน) (บรรเทิง) 2012-06-112012-06-288051
 
กระทู้ปกติเพื่อนบ้านเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน (hassa) 2012-06-052012-07-0610881
 
กระทู้ปกติกองขยะเขาเพขร (ประชาชนผู้เดือดร้อน) 2012-05-042012-06-287521
 
กระทู้ปกติตีสองแล้ว ร้านคาราโอเกะจุดรวมพล ซอยบ่อนไก่ยังเสียงดังมากๆ (ขอความกรุณาอย่างยิ่ง) 2012-04-292012-07-0610691
 
กระทู้ปกติเมื่อไหร่จะเสร็จครับ????? (คนซอยวัดเขาฯ) 2012-04-182012-05-0411071
 
กระทู้ปกติการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประชุม อสม.ประจำเดือน (นางสมศรี) 2012-04-112012-04-239431
 
กระทู้ปกติอยากถามเกี่ยวกับการก่อสร้าง (คนอยากรู้) 2012-03-202012-03-2611171
 
กระทู้ปกติขอความเป็นธรรม (คนเป็นธรรม) 2012-03-142012-03-2010761
 
กระทู้ปกติไฟทางถนนในหมู่บ้านโชคชัย2 (a) 2012-02-290000-00-0010660
 
กระทู้ปกติเดือดร้อนมาก... จากการทำท่อระบายน้ำ ซอย สุขุมวิท 81 (จามจุรี) (ประชาชน) 2012-01-102012-01-2410051
 
กระทู้ปกติขอเรียนถาม (หน่วยงานของภาครัฐ) 2012-01-092012-01-1612491
 

ก่อนหน้า12ถัดไป


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 www.sattahip.go.th