ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
bulletความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการศึกษา
bulletโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletกองช่างสุขาภิบาล
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletแผนที่ชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bullet แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts
bulletประมวลจริยธรรมบุคคลากร
bulletการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม
dot
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.2566
bullet แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
bullet มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
bulletรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bullet แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
bulletแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563-2565
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletรายงานการรับ-จ่ายเงิน
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletรายงานกิจการประจำปี
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletทำเนียบกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพ
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bullet รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566
bullet ทะเบียนปราชญืชาวบ้าน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
bulletข้อมูลผู้สูงอายุ
bulletการมีส่วนร่วมของประชาชน
bulletNo gift policy
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

► (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเพชรนภาแลนด์ 1-4 ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  →  04-04-67 (ร่าง) ประกาศฯ - ซ_เพชรนภาแลนด์ 1-4.pdf  04-04-67 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ - ซ_เพชรนภาแลนด์ 1-4.pdf

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมหมาย ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 67-04-02 ประกาศฯ - ซ_สุขสมหมาย.pdf  67-04-02 เอกสารประกวดราคาจ้าง 21_2567 - ซ_สุขสมหมาย.pdf

67-04-02 แบบแปลน - ซ_สุขสมหมาย.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาวีทองนิเวศน์ 1 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 67-03-20 ประกาศฯ - หมู่บ้านนาวีทองนิเวศน์ 1.pdf   67-03-20 แบบแปลน - หมู่บ้านนาวีทองนิเวศน์ 1.pdf   67-03-20 BOQ - หมู่บ้านนาวีทองนิเวศน์ 1.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพ (Monitor VDO wall) พร้อมอุปกรณ์, ระบบไฟฟ้าพร้อมโครงสร้างติดตั้งจอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67 ประกาศซื้อจอแสดงภาพ พร้อมอุปกรณ์.pdf 67 เอกสารประกวด ซื้อจอแสดงภาพ พร้อมอุปกรณ์.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยคันธมาทน์-สรรพาวุธ 5 ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ร่างประกาศ ซ_คันธมาทน์-สรรพาวุธ 5.pdf 67_ร่างเอกสารประกวด ซ_คันธมาทน์-สรรพาวุธ 5.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบ่อนไก่ 4 ซอย 2 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ประกาศ ซอยบ่อนไก่4 ซอย2(1).pdf 67_เอกสารประกวด ซอยบ่อนไก่4 ซอย2.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมสุข ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศ เกษมสุข.pdf  67_ เอกสารประกวด เกษมสุข.pdf 67_ boq เกษมสุข.pdf  67_ บก เกษมสุข.pdf  67_ แบบเกษมสุข.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัญชุลีแลนด์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →67 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซอยอัญชุลี.pdf67_แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซอยอัญชุลี.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม ชุมชนเทพประสาท หมู่ 4  ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67 ประกวดราคาจ้าง ซอยเกษมสุข ชุมชนเทพประสาท ม_4.pdf 67 เอกสารประกวดราคาจ้าง ซอยเกษมสุข ชุมชนเทพประสาท ม_4.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรั้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมกไม้สายลม ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67-03-01 ประกาศฯ - ซ_แมกไม้สายลม.pdf   67-03-01 เอกสารประกวดราคาจ้าง 16_2567 - ซ_แมกไม้สายลม.pdf   67-03-01 แบบสรุปราคากลาง - ซ_แมกไม้สายลม_.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรั้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายเขารุ่งเรืองหมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67-02-28 ประกาศฯ - ซ_ชายเขารุ่งเรือง.pdf  67-02-28 เอกสารประกวดราคาจ้าง 15_67 - ซ_ชายเขารุ่งเรือง.pdf  67-02-28 แบบแปลน - ซ_ชายเขารุ่งเรือง.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้าโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านเรือนยูงทอง (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 → 67_ เอกสารประกวด ยูงทอง 2.pdf  67_ ประกาศ ยูงทอง 2.pdf 67_ boq ยูงทอง -2.pdf 67_ แบบ ยูงทอง.pdf  67_ บก 01 ยูงทอง -2.pdf

►ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประชุมและเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67-02-14 ประกาศฯ - ชุดประชุม.pdf  67-02-14 เอกสารประกวดราคาซื้อ 4_2567 - ชุดประชุม.pdf 67-02-14 TOR - ชุดประชุม.pdf  67-02-14 แบบ+บก_06 ตารางเปิดเผยราคากลาง - ชุดประชุมและเครื่องเสียง ok.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสนิท ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →  67_ ประกาศ ลุงสนิท2.pdf 67_ เอกสารประกวด ลุงสนิท 2  67_ boq ลุงสนิท22.pdf 67_ แบบ ลุงสนิท.pdf  67_ บก 01 ลุงสนิท 2.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยบ่อนไก่4 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่6 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ 67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำ ซ_บ่อนไก่ ชุมชนบ่อนไก่ ม_6.pdf

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๘๕ แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยร่วมใจ ๑ ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ 67-02-05 ประกาศฯ - ซ_ร่วมใจ 1.pdf  67-02-05 เอกสารประกวดราคาจ้าง 11_2567 - ซ_ร่วมใจ 1.pdf  67-02-05 แบบแปลน - ซ_ร่วมใจ 1.pdf 67-02-05 BOQ - ซ_ร่วมใจ 1.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเจริญ ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเจริญ.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่12 มกราคม 2567→ 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ศพด_วัดเขาคันธมาท.pdf

► ประกาศประกวดราคา:nhvโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ จำนวน 1000 ใบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศถังขยะ 67.pdf 67_ เอกสารประกวด ถังขยะ 67.pdf 67_ tor ถังขยะ 67.pdf    67_ บก 06 ถังขยะ.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้าโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านเรือนยูงทอง (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 → 67_ ร่างประกาศยูงทอง 2.pdf 67_ ร่างเอกสาร ยูงทอง 2.pdf 67_ บก 01 ยูงทอง.pdf 67_ แบบ ยูงทอง.pdf 67_ boq ยูงทอง.pdf

►ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสนิท ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ยกเลิกประกาศลุงสนิท.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้าโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านเรือนยูงทอง (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ร่างประกาศ ยูงทอง.pdf 67_ ร่างเอกสารประกวด ยูงทอง.pdf 67_ บก 01 ยูงทอง.pdf 67_ แบบ ยูงทอง.pdf 67_ boq ยูงทอง.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสนิท ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศ ลุงสนิท.pdf  67_ เอกสารประกวด ลุงสนิท.pdf 67_ บก 01 ลุงสนิท.pdf 67_ แบบ ลุงสนิท.pdf  67_ boq ลุงสนิท.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคา:nhvโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ จำนวน 1000 ใบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ tor ถังขยะ 67.pdf  67_ ร่างประกาศ ถังขยะ.pdf 67_ ร่างเอกสารประกวด ถังขยะ.pdf  67_ บก 06 ถังขยะ.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านคันทรี่ฮิลล์ 1 (ซอย 12,13,15) ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศ คันทรีฮิลลื.pdf  67_ เอกสารประกวด คันทรีฮิล์.pdf  67_ บก คันทรี.pdf 67_ แบบ คันทรีฮิลล์.pdf 67_ boq คันทรีฮิลล์.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนธันวาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศยาม.pdf  67_ เอกสารประกวด ยาม.pdf  67_ tor ยาม.pdf  67_ บก ยาม.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2567 (1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศเก็บขยะ 67.pdf 67_ เอกสารประกวดเก็บขยะ 67.pdf 67_ tor เก็บขยะ 67-1.pdf  67_ tor เก็บขยะ 67-2.pdf  67_ บก 06 เก็บขยะ 67.pdf 67_ tor เพิ่มเติม.pdf

►ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศคอมทะเบียน.pdf 67_ เอกสารประกวดคอมทะเบียน.pdf 66_ tor คอมทะเบียน.pdf  66_ บก 06 คอมทะเบียน.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ร่างประกาศเก็บขย 67-2.pdf  67_ ร่างเอกสารประกวดราคาเก็บขย 67-2.pdf 67_ tor เก็บขยะ 67-1.pdf  67_ tor เก็บขยะ 67-2.pdf  67_ บก 06 เก็บขยะ 67.pdf 67_ tor เพิ่มเติม.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พื้้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ ไฟอัจฉริยะ.pdf  66_ เอกสารประกวด ไฟอัจฉริยะ.pdf  66_บก_1 โครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ.pdf 66_BOQ โครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ.pdf 66_ แบบไฟอัจฉริยะ 1-2.pdf  66_ แบบไฟอัจฉริยะ 2-2.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ร่างประกาศเก็บขยะ 67.pdf  67_ ร่างเอกสารประกวดเก็บขยะ.pdf  67_ tor เก็บขยะ 67-1.pdf  67_ tor เก็บขยะ 67-2.pdf  67_ บก 06 เก็บขยะ 67.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พื้้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างเอกสารประกวดไฟอัจฉริยะ.pdf  66_ ร่างประกาศไฟอัจฉริยะ.pdf 66_บก_1 โครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ.pdf 66_BOQ โครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ.pdf 66_ แบบไฟอัจฉริยะ 1-2.pdf  66_ แบบไฟอัจฉริยะ 2-2.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 67_ ประกาศถนนไร้ฝุ่น 67.pdf  67_ เอกสารประกวด ถนนไร้ฝุ่น 67.pdf  67_ tor ถนนไร้ฝุ่น 67.pdf  67_ แผนผัง ถนนไร้ฝุ่น 67.pdf  67_ บก 06 ถนนไร้ฝุ่น 67.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยในฝัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ประกาศประกวดราคาโครงการ ซ_ในฝัน.pdf 66_เอกสารประกวดโครงการ ซ_ในฝัน.pdf 66_บก_ 01 โครงการ ซ_ในฝัน.pdf 66_BOQ โครงการซอยในฝัน.pdf 66_ แบบซ_ในฝัน.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พื้้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ร่างประกาศประกวดราคาโครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจริยะ.pdf 66_ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf 66_บก_1 โครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ.pdf 66_BOQ โครงการงานแสงสว่างพร้อมเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ.pdf 66_ แบบไฟอัจฉริยะ 1-2.pdf  66_ แบบไฟอัจฉริยะ 2-2.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบุญเจริญ ชุมชนหนองระกำ   หมู่ที่ 6  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ โครงการก่อสร้างถนน คสล_ซ_บุญเจริญ.pdf 66_ เอกสารโครงการ คสล_ ซ_บุญเจริญ.pdf   66_ บก01 บุญเจริญ.pdf  66_ แบบบุญเจริญ.pdf  66_ boq บุญเจริ ญ.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอธิกาญ ชุมชนบ่อนไก่   หมู่ที่ 6  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการ คสล_ซ_อธิกาญ ชุมชนบ่อนไก่ ม_6.pdf 66_เอกสารจ้างก่อสร้างโครงการ คสล_ซ_อธิกาญ ชุมชนบ่อนไก่ ม_6.pdf บก_01 โครงการก่อสร้างถนนคสล_ ซ_อธิกาญ ชุมชนบ่อนไก่ ม_6.pdf 66_ แบบอธิกาญ.pdf 66_ boq อธิกาญ.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสรรพาวุธ - คันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์   หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ประกาศฯ ซ_สรรพาวุธ - คันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ ม_9 ตำบลสัตหีบ.pdf66_ เอกสารประกาศฯ 37_2566 ซ_สรรพาวุธ - คันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ ม_9 ตำบลสัตหีบ.pdf  66_ boq สรรพาวุธ.pdf 66_ แบบ สรรพวุ-คันธมาทน์.pdf 66_ บก 01 สรรพวุธ-คันธมาทน์.pdf

►ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสรรพาวุธ - คันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์   หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคก_คสล_ ซ_สรรพาวุธ - คันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ ม_9.pdf 66_ บก 01 สรรพวุธ-คันธมาทน์.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านในสวน ชุมชนเขาคันธมาทน์   หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_20_6 ประกาศฯ ซ_บ้านในสวน.pdf 66_20_6 เอกสารประกวดฯ33_2566_ซ_บ้านในสวน.pdf 66_20_6 ตารางแสดงวงเงินงบประมานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง_ซ_ บ้านในสวน.pdf 66_ แบบบ้านในส่วน.pdf66_ แบบบ้านในส่วน.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยแสนสุข ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม   หมู่ที่ 3  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66-8-5 ประกาศฯ ซ_แสนสุข.pdf 66-8-5 BOQ - ซ_แสนสุข(1).pdf 66-8-5 เอกสารประกวดฯ 32_2566 - ซ_แสนสุข.pdf 66-8-5 แบบแปลน - ซ_แสนสุข.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านพัทธนันท์ ซอย 6 ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศมบ_พัทธนันท์ ซอย 6.pdf 66_ เอกสารประกวด มบ_พัทธนันท์ ซอย 6.pdf  66_ แบบพัทธนันท 6.pdf  66_ tor มบ_พัทธนันท์ ซอย 6.PDF  66_ boq พัทธนันท 6.pdf  66 เอกสารประกวดราคาจ้าง 27_66 - ทางเดินเท้า ซ_สรรพาวุธ - คันธมาทน์.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยปลั่งพรหม ชุมชนเขาคันธมาทน์  หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66ประกาศฯ - ซ_ปลั่งพรหม.pdf 66BOQ - ซ_ปลั่งพรหม.pdf 66เอกสารประกวดฯ 28_2566 - ซ_ปลั่งพรหม.pdf 66แบบแปลน - ซ_ปลั่งพรหม.pdf

 ►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประเสริฐสุข ชุมชนย่อนไก่ หมู่ที่ 5  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66 ประกาศฯ - ซ_ประเสริฐสุข.pdf  66 BOQ - ซ_ประเสริฐสุข 22_03_66.pdf  66 เกกสารประกวด 29_2566 - ซ_ประเสริฐสุข.pdf  66 แบบแปลน - ซ_ประเสริฐสุข.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยสรรพาวุธ - คันธมาทน์ ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ ๔ ชุมชนเขาคันธมาทน์  หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66 ประกาศฯ - ทางเดินเท้า ซ_สรรพาวุธ - คันธมาทน์.pdf  66 BOQ - ทางเดินเท้า ซ_สรรพาวุธ - คันธมาทน์.pdf  66 แบบแปลน - ทางเดินเท้า ซ_สรรพาวุธ - คันธมาทน์.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ้านทุ่ง 12 ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66 ประกาศประกวดราคาฯ - ซ_บ้านทุ่ง 12.pdf 66 เอกสารประกวดราคาจ้าง 26_2566 - ซ_บ้านทุ่ง 12.pdf 66 BOQ - บ้านทุ่ง 12 09_03_66.pdf  66 แบบแปลน - ซ_บ้านทุ่ง 12(1).pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะเดามัน ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม  หมู่ที่ 3  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศประกวดราคาฯ - ซ_สะเดามัน ค_2.pdf  BOQ - ซ_สะเดามัน 09_03_66.pdf 1__แบบแปลน - ซ_สะเดามัน(1).pdf เอกสารประกวดราคาจ้าง 25_2566 - ซ_สะเดามัน ค_2.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ซอยคันธมาทน์ - สรรพาวุธ 17 (ซอยพลอยใส) ชุมชนเขาคันธมาทน์  หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศฯ - ซ_คันธมาทน์ - สรรพาวุธ 17 (พลอยใส).pdf BOQ - ซ_คันธมาทน์ - สรรพาวุธ 17 (พลอยใส).pdf แบบแปลน - ซ_คันธมาทน์ - สรรพาวุธ 17 (พลอยใส).pdf เอกสารประกวดฯ 24_2566 - ซ_คันธมาทน์ - สรรพาวุธ 17 (พลอยใส).pdf

ประกาศประก วดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ คอม 66.pdf  66_ เอกสารประกวด คอม 66.pdf  66_ tor คอม 66.pdf66_ บก 06 คอม 66.pdf

►ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างเอกสารประกวดคอม 66.pdf 66_ ร่างเอกสารประกวดคอม 66.pdf  66_ บก 06 คอม 66.pdf 66_ tor คอม 66.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามบ้านพัทธนันท์ ซอย 1 ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศซอยตรงข้ามบ้านพัทธนันท์.pdf  66_ เอกสารประกวด บ้านพัทธนันท์.pdf  66_ บก 01 ซอยพัทธนันท์.pdf  66_ แบบ ซอยพัทธนันท์.pdf  66_ boq ซอยพัทธนันท์.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ชนะภัย ชุมชนเขาคันธมาทน์  หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ ปป ไร่ชนะภัย.pdf  66_ เอกสารประกวด ปป ไร่ชนะภัย.pdf  66_ boq ปปถนน ไร่ชนะภัย.pdf 66_ แบบปป_ ไร่ชนะภัย.pdf 66_ บก 01 ปป ไร่ชนะภัย.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) → 66_ ประกาศรถดูดสิ่งปฏิกูล.pdf  66_ เอกสารประกวด รถดูดสิ้่งปฏิกูล.pdf 66_ tor รถดูดสิ่งปฏิกูล.pdf  66_ บก 06 รถดูดสิ่งปฏิกูล.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างประกาศ รถบรรทุก สธ.pdf  66_ เอกสารปะกวดรถบรรทุก สธ.pdf 66_ tor รถบรรทุก สธ.pdf  66_ บก 06 รถบรรทุก สธ.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) → 66_ ร่างเอกสารประกวด รถดูดสิ่งปฏิกูล.pdf  66_ ร่างเอกสารประกวด รถดูดสิ่งปฏิกูล.pdf  66_ tor รถดูดสิ่งปฏิกูล.pdf  66_ บก 06 รถดูดสิ่งปฏิกูล.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างประกาศ รถบรรทุก สธ.pdf  66_ ร่างเอกสารประกวด รถบรรทุก.pdf 66_ tor รถบรรทุก สธ.pdf  66_ บก 06 รถบรรทุก สธ.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ่อนไก่ 11/1 (ตรงข้ามโรงเหล็ก) ชุมชนบ่อนไก่  หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66_ ประกาศ บ่อนไก่ 11-1.pdf  66_ เอกสารประกวด บ่อนไก่11-1.pdf  66_ boq บ่อนไก่ 11-1.pdf  66_ แบบ บ่อนไก่ 11-1.pdf  66_ บก 01 ซอยบ่อนไก่ 11-1.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยไร่ชนะภัย ชุมชนเขาคันธมาทน์  หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ ไร่ชนะภัย.pdf  66_ เอกสารประกวดไร่ชนะภัย.pdf  66_ บก 01 ซอยไร่ชนะภัย.pdf  66_ boq ไร่ชนะภัย.pdf  66_ แบบ ไร่ชนะภัย.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 2 ชุมชนเทพประสาท  หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศร่วมใจ 2.pdf   66_ เอกสารประกวด ร่วมใจ 2.pdf   66_ boq รุ่งโรจน์.PDF  66_ แบบ รุ่งโรจน์.pdf  66_ บก 01 ร่วมใจ 2.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทองสัมฤทธิ์ 2 ชุมชนเขาคันธมาทธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศทองสัมฤทธิ์ 2.pdf  66_ เอกสารประกวดราคาทองสัมฤทธิ์ 2.pdf  66_ แบบทองสัมฤทธิ์ 2.pdf  66_ บก 01 ทองสัมฤทธิ์ 2.pdf  66_ boq ทองสัมฤทธิ์.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ ชุมชนเทพประสาท  หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศรุ่งโรจน์.PDF 66_ เอกสารประกวดรุ่งโรจน์.pdf 66 66  _ แบบ รุ่งโรจน์.pdf 66_ บก 01 รุ่งโรจน์.pdf  66_ boq รุ่งโรจน์.PDF

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ-รถยนตฺ์ตรวจการณ์   

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ-รถยนตฺฺตรวจการณ์  TOR - รถยนต์ตรวจการณ์(1).pdf   

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ - รถบรรทุก ดีเซล 2 คัน.pdf  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ - รถบรรทุก ดีเซล 2 คัน.pdf  TOR รถบรรทุก 1 ตัน - 2 คัน.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยแยกเทพประสาท - บ่อนไก่ ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 1__ประกาศฯ - ซ_แยกเทพประสาทฯ.pdf 1__BOQ - ซ_แยกเทพประสาทฯ.pdf  1____แบบแปลน - ซ_แยกเทพประสาทฯ.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะเดามัน ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 1__ประกาศฯ - ซ_สะเดามัน.pdf 1__BOQ - ซ_สะเดามัน.pdf 1__แบบแปลน - ซ_สะเดามัน.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพยุงทรัพย์ 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 1___ประกาศฯ - ซ_พยุงทรัพย์ 3.pdf 1__BOQ - ซ_พยุงทรัพย์ 3.pdf  1__แบบแปลน - ซ_พยุงทรัพย์ 3.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยคันธมาทน์ - สรรพาวุธ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศ - ซ_คันธมาทน์ - สรรพาวุธ.pdf BOQ - ซ_คันธมาทน์ - สรรพาวุธ.pdf แบบแปลน - ซ_คันธมาทน์ - สรรพาวุธ.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    66_ ประกาศ หม้อแปลง.pdf  66_ เอกสารประกวด หม้อแปลง.pdf  66_ boq หม้อแปลง.pdf 66_ แบบ หม้อแปลง.pdf 66_ บก01 หม้อแปลง.pdf 

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทวีสุข 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ ทวีสุข 3.PDF  66_ เอกสารประกวด ทวีสุข 3.pdf 66_ boq ทวีสุข 3.pdf  66_ แบบทวีสุข 3.PDF 66_ บก 01 ทวีสุข 3.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนสอาดศรี ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ ขุนสอาดศรี.pdf 66_ เอกสารประกวดขุนสอาดศรี.pdf 66_ ปร 4-5 ขุนสอาดศรี.pdf 66_ บก 01 ขุนสอาดศรี.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา)  (e-bidding) → 66_ บก06-รถ ศษ.PDF 66_ เอกสารประกวด รถ ศษ.pdf 66_ tor รถบรรทุก.pdf  66_ แบบ ขุนสอาดศรี.pdf  66_ บก06-รถ ศษ.PDF

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านทุ่ง 8 (ซอยสุขจิตร) ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศบ้านทุ่ง 8.pdf  66_ เอกสารประกวด บ้านทุ่ง 8.pdf  66_ บก01 บ้านทุ่ง 8-2.pdf  66_ ปร4-5 บ้านทุ่ง 8.pdf  66_ แบบ บ้านทุ่ง 8.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยกำเนิดสุข ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศกำเนิดสุข.pdf 66_ เอกสารประกวด กำเนิดสุข.pdf  66_ ปร4-5 กำเนิดสุข.pdf  66_ แบบกำเนิดสุข.pdf  66_ บก01-กำเนิดสุข.pdf
► ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา)  (e-bidding) → 66_ ร่างประกาศ รถ ศษ.pdf 66_ เอกสารประกวด รถ ศษ.pdf 66_ tor รถบรรทุก.pdf 66_ บก06-รถ ศษ.PDF
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองกานดา ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ  (e-bidding) → 66_ ประกาศเลียบคลองกานดา.pdf  66_ เอกสารประกวดเลียบคลองกานดา.pdf  66_ ปร 4-5 เลียบคลองกานดา.pdf  66_ แบบเลียบคลองกานดา.pdf  66_ บก01-เลียบคลองกานดา.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ เก็บขยะ ธค-กย.pdf 66_ เอกสารประกวด เก็บขยะ ธค-กย.PDF 66_ tor เก็บขยะ 1.pdf  66_ บก 06 เก็บขยะ 1.pdf
► ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างประกาศเก็บขยะ 66.pdf  66_ ร่างเอกสารประกวดเก็บขยะ 66.pdf 66_ tor เก็บขยะ 1.pdf  66_ บก 06 เก็บขยะ 1.pdf
► ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างประกาศ เก็บขยะ 66-2.PDF  66_ ร่างเอกสารประกวด เก็บขยะ 66-2.pdf 66_ บก 06 เก็บขยะ 66-2.pdf 66_ tor สายเก็บ 66-2.pdf
► ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → ประกาศฯ 07_09_65 - ชุดผจญเพลิง.pdf เอกสารประกวดราคาซื้อ 15_2565 - ชุดผจญเพลิง.pdf TOR 07_09_65 - ชุดผจญเพลิง 4 ชุด.pdf
► ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการระบบ Network ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศฯ - Network.pdf TOR - Network.pdf เอกสารประกวดราคาฯ 14_2565 - Network.pdf แผนผังติดตั้งอุปกรรณ์ระบบ Network.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนรามนุช 1 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศฯ - รามนุช 1.pdf  แบบสรุปราคากลาง - รามนุข 1.pdf แบบแปลน - ปป_ถนนรามนุช 1.pdf เอกสารประกวดราคา 12_2565 - รามนุช 1.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศฯ - หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdf BOQ - หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdf แบบแปลน - หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdf เอกสารประกวดราคา 11_2565 - หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงอาคารศูนย์ซ่อมบำรุง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศลานจอดรถศูนย์ซ่อม.pdf  65_ เอกสารประกวดลานจอดรถศูนย์ซ่อม.pdf  boq ลานศูนย์ซ่อม.pdf65_ แบบลานศูนย์ซ่อม.pdf 65_ บก01 ลาน.PDF
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ประกาศ ไร้ฝุ่น 66(2).pdf 66_ เอกสารประกวด ไร้ฝุ่น 66.pdf 66_ tor ไร้ฝุ่น 66.PDF 66_ แผนที่ ไร้ฝุ่น 66.pdf 66_ บก 06 ค_ถนนไร้ฝุ่น.PDF
► ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 66_ ร่างประกาศเก็บขยะ66.pdf  66_ ร่างเอกสารประกวดเก็บขยะ66.PDF  66_ tor สายเก็บ 66.pdf 66_ บก06-สายเก็บ 66-3.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลัง 700 ไร่ ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศ 700 ไร่.pdf 65_ เอกสารประกวด 700 ไร่.pdf  65_ บก 01 700 ไร่.pdf65_ แบบ 700 ไร่.pdf 65_ boq 700 ไร่.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศอาคารเรียน.pdf  65_ เอกสารประกวดอาคารเรียน.pdf บก01.pdf แบบ1-8.pdfแบบ 2-8.pdf แบบ3-8.pdf แบบ4-8.pdf แบบ5-8.pdf แบบ6-8.pdf แบบ7-8.pdf แบบ8-8.pdf 65_ปร4-รร.pdf 65_ปร5-รร.pdf 65_ปร6-รร.pdf 65_งานจัดซื้อ.pdf
► ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65_ ร่างประากาศ รร_อนุบาล.pdf 65_ ร่างเอกสารประกวด รร_อนุบาล.pdf 65_บก01.pdf แบบ1-8.pdfแบบ 2-8.pdf แบบ3-8.pdf แบบ4-8.pdf แบบ5-8.pdf แบบ6-8.pdf แบบ7-8.pdf แบบ8-8.pdf 65_ปร4-รร.pdf 65_ปร5-รร.pdf 65_ปร6-รร.pdf 65_งานจัดซื้อ.pdf
► ประกาศประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 700 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศถังขยะ65.pdf 65_ เอกสารประกวดถังขยะ65.pdf 65_ torถังขยะ.pdf 65_แบบ ถังขยะ.pdf 65_ บก 06 ถังขยะ.PDF
► ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศ คอม 65.pdf 65_ เอกสารประกวด คอม 65.pdf 65_ แนบท้ายประกาศ.pdf  65_ tor คอม 65.pdf65  แนบท้าย บก   คอม 65.pdf 65_ บก 06 คอม.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสาท 19 เชื่อมซอยเทพประสาท 21 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศ เทพประสาท 19-21.pdf 65_ เอกสารประกวด เทพประสาท 19-21.pdf 65_ แบบ เทพประสาท 19-21.pdf 65_ boq เทพประสาท 19-21.pdf 65_ บก_01 เทพประสาท 19-21.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลารัตน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศมาลารัตน์.pdf 65_ เอกสารประกวด มาลารัตน์.pdf 65_ บก 01 มาลารัตน์.pdf 65_ boq มาลารัตน์.pdf 65_ แบบ มาลารัตน์.pdf
► ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศซื้อ - CCTV.pdf แผนผังและจุดติดตั้ง - CCTV(1).pdf รายละเอียดคุณลักษณะ - CCTV.pdf  เอกสารประกวดราคาซื้อ 6_2565 - CCTV.pdf
► ประกาศประกวดราคาจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเปี่ยมสุข ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศ ซ_เปี่ยมสุข.pdf  65_ เอกสารประกวด ซ_เปี่ยมสุข.pdf 65_boq ซ_เปี่ยมสุข.pdf 65_ แบบ ซ_เปี่ยมสุข.pdf 65_ บก 01 ซ_เปี่ยมสุข.pdf
► (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สถานที่ห้องควบคุม ห้องสื่อสาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๖ จุด → (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ CCTV.pdf (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ CCTV.pdf   รายละเอียดคุณลักษณะ - CCTV.pdf  TOR - CCTV 36 จุด.pdf  แผนผังและจุดติดตั้ง - CCTV.pdf
ตารางวงเงินแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแมกไม้สายลม ซอย 7 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง → 65_ บก 01 แมกไม้สายลม ซ7.pdf 
 
ตารางวงเงินแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอรุณภัทรา ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  65_ บก 01 อรุณภัทรา.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลุงช้วน ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศ ลุงช้วน.pdf 65_ เอกสารปะกวด ลุงช้วน.pdf 65_ boq ลุงช้วน.pdf 65_ แบบ ลุงช้วน.pdf 65_ บก 01 ลุงช้วน.pdf

►  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ ประกาศประกวดราคาซื้อ - รถตู้ 11 ที่นั่ง.pdf เอกสารประกวดราคาซื้อ 5_2565 - รถตู้ 11 ที่นั่ง(1).pdf ., TOR - รถตู้ ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง.pdf

► (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ (ร่าง) ประกาศซื้อ - รถตู้ 11 ที่นั่ง.pdf , (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ - รถตู้ 11 ที่นั่ง.pdf , TOR - รถตู้ ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ ประกาศฯ - รถบรรทุก ดีเซล กจ_.pdf   บัญชีราคามาตรฐานฯ   เอกสารประกวดราคาซื้อ - รถบรรทุก ดีเซล กจ_.pdf TOR รถบรรทุก ดีเซล - กวจ_.pdf

► (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ - รถบรรทุก ดีเซล.pdf  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ - รถ บรรทุก.pdf  TOR รถบรรทุก ดีเซล - กวจ_.pdf

►ประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศ-ถนนไร้ฝุ่น 65.pdf  65_ เอกสารประกวด-ถนนไร้ฝุ่น 65.pdf  65_ tor ถนนไร้ฝุ่น 65.pdf  65_ แผนผัง ถนนไร้ฝุ่น 65.PDF  65_ บก 06 ถนนไร้ฝุ่น 65.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ประกาศ-สายเก็บ 65.pdf 65_ เอกสารประกวด-สายเก็บ 65.pdf 65_ tor สายเก็บ 65.pdf 65_ บก 06 สายเก็บ 65.PDF

► ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 65_ ร่างประกาศ สายเก็บ 65.pdf  65_ ร่างเอกสาร สายเก็บ 65.pdf  65_ tor สายเก็บ 65.pdf 65_ บก 06 สายเก็บ 65.PDF

►ตารางวงเงินแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียน รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1  → บก 01-2.pdf

►ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →64_ ยกเลิกโครงการ cctv.pdf 64_ ยกเลืกผู้ชนะ cctv.pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 → 64_บก 06-นม1-64.pdf

► ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศฯ ประกวดราคาซื้อฯ - ครุภัณฑ์ดับเพลิง 3 รายการ.pdf , ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ - ครุภัณฑ์ดับเพลิง 3 รายการ.pdf , แบบ บก_06-เครื่องครุภัณฑ์ดับเพลิง ๓ รายการ.pdf

► ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ประกาศคอม 64.pdf  64_ เอกสารประกวดคอม 64.pdf  64_ tor คอม 64-1.pdf  64_ tor คอม 64-2.pdf  64_ บก 06 คอม 64.pdf 64_ แนบท้าย คอม 64.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป้าแจ๋ว ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ (ซ_ป้าแจ๋ว).pdf แบบ บก_01 216_2564 (ซ_ป้าแจ๋ว).pdf BOQ ซ_ป้าแจ๋ว.pdf แบบแปลน (ซ_ป้าแจ๋ว).pdf

►ประกวดราคาซื้้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบบุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ประกาศไข้เลือดออก 3.pdf  64_ เอกสารประกวดไข้เลือดออก 3.pdf  64_ tor ไข้เลือดออก 2.pdf  64_ บก 06 ไข้เลือดออก 2.pdf  64_ ราคากลางต่อหน่วย ไข้เลือดออก(1).pdf

►ยกเลิกประกวดราคาซื้้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบบุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ยกเลิกประกาศ.pdf

►ประกวดราคาซื้้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบบุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ประกาศ ไข้เลือดออก 2.pdf  64_ เอกสารประกวด ไข้เลือดออก 2.pdf  64_ tor ไข้เลือดออก 2.pdf  64_ บก 06 ไข้เลือดออก 2.pdf  64_ ราคากลางต่อหน่วย ไข้เลือดออก(1).pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจามจุรี ชุมชนบ้านหนองระกำ ม.6 ต.สัตหีบ→ประกาศฯ (ซอยจามจุรี).pdf แบบ บก_01 (ซอยจามจุรี).pdf  BOQ ซอยจามจุรี.pdf แบบแปลน (ซอยจามจุรี).pdf เอกสารประกวดราคา 13_64 (ซอยจามจุรี).pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแมวใจดี 1 ชุมชนบ้านหนองระกำ ม.6 ต.สัตหีบ→ประกาศฯ (แมวใจดี 1).pdf BOQ แมวใจดี 1.pdf แบบ บก_01 123_2564 (ซ_แมวใจดี 1).pdf เอกสารประกวดราคา 11_2564 (ซ_แมวใจดี 1).pdf แบบแปลน (ซ_แมวใจดี 1).pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ซอยรัตนชาติ ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม หมู่ที่ 3  ต.สัตหีบ→ประกาศประกวดราคาจ้าง (ซ_รัตนชาติ).pdf BOQ ซ_รัตนชาติ.pdf แบบ บก_01 113_2564 (ซ_รัตนชาติ).pdf แบบแปลน ซ_รัตนชาติ.pdf 

เอกสารประกวดราคาจ้าง 10_2564 (ซ_รัตนชาติ).pdf

►ประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ประกาศประกวด ถนนไร้ฝุ่น 3.pdf  64_ เอกสารประกวด ถนนไร้ฝุ่น 3.pdf  64_ tor ถนนไร้ฝุ่น 64-3.pdf  64_ แผนผัง ถนนไร้ฝุ่น 3.pdf  64_ บก 06 ถนนไร้ฝุ่น 3.pdf

►ยกเลิกประกวดราคาซื้้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบบุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ยกเลิกประกาศ ไข้เลือดออก.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ประกาศฯ (ตกแต่งภายใน).pdf เอกสารประกวดราคา 8_2564 (ตกแต่งภายใน).pdf  1_ BOQ จ้างเอกชนตกแต่งภายในอาคารฯ (น_1-27).pdf  แบบ บก_01 126_2564 (ตกแต่งภายใน 65 ล้าน).pdf เอกสารประกอบแบบ (ตกแต่งภายใน น_1-33).pdf เอกสารประกอบแบบ (ตกแต่งภายใน น_34-66).pdf เอกสารประกอบแบบ (ตกแต่งภายใน น_67-102).pdf รายละเอียดสินค้า (ตกแต่งภายใน น_1-49).pdf รายละเอียดสินค้า (ตกแต่งภายใน น_50-81).pdf แบบแปลน (ตกแต่งภายใน น_1-22).pdf แบบแปลน (ตกแต่งภายใน น_23-44).pdf แบบแปลน (ตกแต่งภายใน น_45-56).pdf แบบแปลน (ตกแต่งภายใน น_57-68).pdf แบบแปลน (ตกแต่งภายใน น_69-74).pdf

►ประกวดราคาซื้้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบบุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ประกาศ ไข้เลือดออก.pdf  64_ เอกสารประกวด ไข้เลือดออก.pdf  64_ tor ไข้เลือดออก.pdf 64_ บก06 ไข้เลือดออก.pdf  64_ ราคากลางต่อหน่วย ไข้เลือดออก.PDF

►ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์→ร่าง-ประกาศฯ (ตกแต่ง 64 ล้าน).pdf  ร่าง-เอกสารประกวดฯ (ตกแต่ง 64 ล้าน).pdf 1_ BOQ จ้างเอกชนตกแต่งภายในอาคารฯ (น_1-27).pdf แบบ บก_01 126_2564 (ตกแต่งภายใน 65 ล้าน).pdf เอกสารประกอบแบบ (ตกแต่งภายใน น_1-33).pdf เอกสารประกอบแบบ (ตกแต่งภายใน น_34-66).pdf เอกสารประกอบแบบ (ตกแต่งภายใน น_67-102).pdf รายละเอียดสินค้า (ตกแต่งภายใน น_1-49).pdf รายละเอียดสินค้า (ตกแต่งภายใน น_50-81).pdf

►ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ.pdfเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน 2564.pdf,ตารางรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ ๒๕๖๔_xlsx.pdfTOR ครุภัณฑ์สำนักงาน - สำนักปลัด.pdfTOR ครุภัณฑ์สำนักงาน - กองคลัง.pdfTOR ครุภัณฑ์สำนักงาน - กองช่าง.pdfTOR ครุภัณฑ์สำนักงาน - กองการศึกษา_compressed (1).pdfTOR ครุภัณฑ์สำนักงาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf,TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน - กองสวัสดิการสังคม.pdf , TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน - กองวิชาการและแผนงาน.pdf

►ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ยกเลิกประกาศถนนไร้ฝุ่น.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยประเสริฐสุข 2 ม.3 ประกาศประกวดราคาฯ (ซ_ประเสริฐสุข 2)(1).pdf เอกสารประกวดจ้างฯ 6_2564 (ซ_ประเสริฐสุข 2).pdf แบบแปลน ซ_ประเสริฐสุข 2.pdf BOQ ซ_ประเสริฐ์สุข 2.pdf แบบ บก_01 ช_ประสริฐสุข 2.pdf

►ร่างประกาศประกวด ราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยประเสริฐสุข 2 ม.3 →ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนฯ ซอยประสริฐสุข 2 .pdf  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ซ.ประเสริฐสุข 2 .pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแมกไม้สายลม หมู่ที่ ๖ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศประกวดราคาจ้างฯ (ซ_แมกไม้สายลม).pdf  BOQ แมกไม้  เอกสารประกวดราคาจ้าง 7_2564 (ซ_แมกไม้สายลม).pdfสายลม.pdf  แบบ บก_01 58_2564 (ซ_แมกไม้สายลม).pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23_11_64 ประกาศฯ (ประปาฯ ชัยพฤกษ์).pdf 23_11_64 แบบ บก_01 83_2564 (ประปาฯ ม_ชัยพฤกษ์).pdf 23_11_64 BOQ ประปาหมู่บ้านชัยพฤกษ์.pdf 2564_5 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ (ประปาฯ ชัยพฤกษ์).pdf  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยสุขุมวิท ๔๑ (ซอยเทพประสาท ๒๓ เทพประสาทเชื่อมซอยสุขุมวิท ๔๑ เขาเพชร ) ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ ประกาศฯ (ประปาฯ ซ_สุขุมวิท 41ฯ).pdf  เอกสารประกวดราคาจ้างฯ 4__2564 (ประปาฯ ซ_สุขุมวิท 41ฯ).pdf

►ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV.pdf

► ประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเปล่าขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 18 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11.11.63 →ประกาศฯ ที่ดิน.pdf  TOR โครงการจัดซื้อที่ดิน 18 ไร่.pdf  เอกสารประกวดราคาซื้อ1_2564 ที่ดิน 18 ไร่.pdf

► (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเปล่าขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 18 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →(ร่าง) ประกาศฯ ที่ดิน.pdf  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ ที่ดิน.pdf  แบบ+บก_ 06 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซื้อที่ดิน).pdf  

►ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV).pdfร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV.pdfTOR กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)_compressed.pdf

►ประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ประกาศ ถนนไร้ฝุ่น 64-2.pdf  64_ เอกสารประกวด ถนนไร้ฝุ่น 64-2.pdf  64_ tor ถนนไร้ฝุ่น 64-3.pdf 64_ แผนผัง ถนนไร้ฝุ่น 64.pdf  64_ บก06 ถนนไร้ฝุ่น 64-3.pdf

►ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →   64_ ประกาศ สายเก็บ 64.pdf  64_ เอกสารประกวด สายเก็บ 64.pdf 64_ tor สายเก็บ.pdf 64_ บก06 สายเก็บ2.pdf

►ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ยกเลิกประกาศ สายกวาด.pdf

►ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ร่างประกาศสายเก็บ-2.pdf  64_ ร่างเอกสารประกวดสายเก็บ-2.pdf 64_ tor สายเก็บ.pdf  64_ บก06 สายเก็บ2.pdf

►ประกวดราคาจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ประกาศ ถนนไร้ฝุ่น.pdf 64_ เอกสารประกวดถนนไร้ฝุ่น.pdf 64_ แผนผัง ถนนไร้ฝุ่น 64.pdf 64_ tor ถนนไร้ฝุ่น 64.pdf 64_ บก 06 ถนนไร้ฝุ่น 64.PDF

►ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 64_ ร่างประกาศ สายเก็บ 64.pdf 64_ ร่างเอกสารประกวด สายเก็บ 64.pdf 64_ tor สายเก็บ.pdf 64_ บก 06.pdf

►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยศิริมิตร เลี้ยวขวา ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ประกาศ ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf  63_ เอกสารประกวด ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf  63_ บก01 ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf 63_ แบบ ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf 63_ แบบสรุปราคากลาง ศิริมิตรเลี้ยวขวา.pdf 63_ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลาง ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf  63_ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf

►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านเรือนยูงทอง ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ประกาศ มบ_ยูงทอง.pdf   63_ เอกสารประกวด มบ_ยูงทอง.pdf 63_ แบบสรุปราคาก่อสร้าง-ยูงทอง.pdf  63_ แบบสรุปราคากลาง-ยูงทอง.pdf63_   แบบ ยูงทอง.pdf 63_ บก01-ยูงทอง.pdf

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยหลังวัดเขาคันธมาทน์ผ่านซอยลุงช้วนฯ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)→ ประกาศฯ (ซ_หลังวัดเขาคันธมาทน์ ผ่าน ซ_ลุงช้.pdf BOQ (ซ_หลังวัดเขาฯ ผ่านซ_ลุงช้วน__ฯ).pdf ตารางเปิดเผยราคากลาง บก_01 ซ_ลุงช้วน.pdf เอกสารประกวดราคาฯ 27_2563.pdf  แบบแปลน-4 (ซ_หลังวัดเขาฯ ผ่านซ_ลุงช้วน__ฯ).pdf

►ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยศิริมิตร เลี้ยวขวา ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ร่างประกาศ ศิริมิตรเลี้ยวขวา.pdf 63_ ร่างเอกสาร ศิริมิตรเลี้ยวขวา.pdf 63_ บก01 ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf 63_ แบบ ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf 63_ แบบสรุปราคากลาง ศิริมิตรเลี้ยวขวา.pdf 63_ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลาง ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf  63_ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ ศิริมิตร เลี้ยวขวา.pdf

►ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านเรือนยูงทอง ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ร่างประกาศ -ยูงทอง.pdf  63_ ร่างเอกสารประกวด-ยูงทอง.pdf   63_ แบบสรุปราคาก่อสร้าง-ยูงทอง.pdf  63_ แบบสรุปราคากลาง-ยูงทอง.pdf63_   แบบ ยูงทอง.pdf 63_ บก01-ยูงทอง.pdf

►ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดเขาคันธมาทน์ผ่านซอยลุงช้วนสวนนาบุญเชื่อมต่อถนนสรรพาวุธและซอยศูนย์ซ่อม ชุมชเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ร่างประกาศประกวดราคา ซ.หลังวัดเขาคันธมาทน์ฯ.pdf  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ซ.หลังวัดเขาคันธมาทน์ฯ.pdf

► ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นฉีดละอองฝนจับฝุ่นและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ขนาด ๖ ล้อ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นละอองฝน.pdfเอกสารประกวดราคาซื้อ 9_2563.pdf,คุณลักษณะรถดับเพลิงพร้อมเครือ่งพ่นละอองฝนฯ(1).pdf ,ขอบเขตของงาน (TOR) รถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นฉีดละอองฝนฯ(1).pdf

►ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ความสุงกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ขนาด ๑๐ ล้อ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง 6,000 ลิตร.pdfเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 10_2563.pdfร่างขอบเขตงาน (TOR) และคุณลักษณะ รถยนต์ดับเพลิง 6,000 ลิตร.pdf

►ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ความสูงกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ขนาด ๖ ล้อ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง 4,000 ลิตร.pdf , เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 8_2563.pdfร่างขอบเขตงาน (TOR) และคุณลักษณะ รถยนต์ดับเพลิง 4,000 ลิตร(2).pdf

►ร่างประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นฉีดละอองฝนจับฝุ่นและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ขนาด ๖ ล้อ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นฉีดละอองฝน.pdfร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นละอองฝนฯ.pdfขอบเขตของงาน (TOR) รถดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นฉีดละอองฝนฯ.pdfคุณลักษณะรถดับเพลิงพร้อมเครือ่งพ่นละอองฝนฯ.pdf

►ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ความสุงกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ขนาด ๑๐ ล้อ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง 6,000 ลิตร.pdfร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง 6,000 ลิตร.pdfร่างขอบเขตงาน (TOR) และคุณลักษณะ รถยนต์ดับเพลิง 6,000 ลิตร.pdf

►ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ความสูงกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ขนาด ๖ ล้อ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง 4,000 ลิตร.pdfร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง 4,000 ลิตร.pdfร่างขอบเขตจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง 4,000 ลิตร.pdf,คุณลักษณะรถดับเพลิง 4,000 ลิตร(1).pdf

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านสามัคคี 20 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสัตหีบ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ประกาศ สามัคคี 25.pdf 63_ เอกสารประกวด สามัคคี 25.pdf 63_ บก 01 สามัคคี 25.pdf  63_ ปร_4 สามัคคี 25.pdf 63_ ปร_5 สามัคคี 25.pdf 63_ ปร_6 สามัคคี 25.pdf 63_ แบบ สามัคคี 25-1-3.pdf 63_ แบบสามัคคี 25-2-3.pdf 63_ แบบสามัคคี 25-3-3.pdf

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านสามัคคี 25 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสัตหีบ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ประกาศประกวด สามัคคี 20.pdf  63_ เอกสารประกวด สามัคคี 20.pdf  63_ บก 01 สามัคคี 20.pdf 63_ ปร_4 สามัคคี 20.pdf 63 ปร_5 สามัคคี 20.pdf 63_ ปร_6 สามัคคี 20.PDF แบบ สามัคคี 20-1 (1).pdf แบบ สามัคคี 20-1 (2).pdf

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพูลศรี ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →แบบแปลน ซ_พูลศรี.pdf แบบแปลน ซ_พูลศรี.pdf ปร_4 ซ_พูลศรี.pdf ปร_5 ซ_พูลศรี.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด้านหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 63_ ประกาศอาคาร.pdf 63_ เอกสารปะกวดอาคาร_compressed.pdf_ บก 01 อาคาร.pdf 63_ ปร 4 อาคาร.pdf 63_ ปร 5 อาคาร.pdf 63_ ปร 6 อาคาร.pdf 63_ แบบ 1-10 อาคาร.pdf 63_ แบบ 11-20 อาคาร.pdf 63 _ แบบ 31-40.pdf 63_ แบบ 21-30 อาคาร.pdf 63_ แบบ 41-47 อาคาร.pdf 

► ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด้านหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 63_ ร่างประกาศ-อาคาร.pdf 63_ ร่างเอกสารประกวด-อาคาร.pdf 63_ บก 01 อาคาร.pdf 63_ ปร 4 อาคาร.pdf 63_ ปร 5 อาคาร.pdf 63_ ปร 6 อาคาร.pdf 63_ แบบ 1-10 อาคาร.pdf 63_ แบบ 11-20 อาคาร.pdf 63 _ แบบ 31-40.pdf 63_ แบบ 21-30 อาคาร.pdf 63_ แบบ 41-47 อาคาร.pdf 

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำขยายถนนอาสาวดีรส ซอย 5 (บริเวณหน้าโรงเรียนสัตหีบ สาขา 2) ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศฯ อาสาวดีรส ซ_5 (ร_ร_สัตหีบ 2).pdf แบบ บก_1 ถ_อาสาวดีรส ซ_5.pdf แบบแปลน ถ_อาสาวดีรส ซ_5.pdf BOQ ถ_อาสาวดีรส ซ_5.pdf

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษ์สันติ ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศฯ (ซ.รักษ์สันติ).pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซ_รักษ์สันติ).pdf แบบแปลนถนนคอนกรีตซ_รักษ์สันติ.pdf ปร_4ถนนคอนกรีตซ_รักษ์สันติ.pdf ปร_5ถนนคอนกรีตซ_รักษ์สันติ.pdf 

► ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหน้าบ้านแถว ๓-๔ และหน้าบ้านแถว ๗-๘ ชุมชนดงตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ยกเลิกปรับปรุงถนนหน้าบ้าน.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหน้าบ้านแถว 3-4 และหน้าบ้านแถว 7-8 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกาศฯ ถ_หน้าบ้าน 3-4 ค_2.pdf BOQ ถ_หน้าบ้าน 3-4__ค_2.pdf แบบ บก_01 67_2563 (ปป_ถนนบ้านแถว 3-4ฯ) ค_2.pdf  แบบแปล ปป_ถนนหน้าบ้านแถวฯ.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองหลังโรงเรียนสิงห์สมุทร ชุมชนม้าน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศฯ (บ่อบำบัดน้ำเสีย ค_2).pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (บ่อบำบัดน้ำเสีย ร_ร_สิงห์สมุทร ค_2).pdf BOQ บ่อบำบัดน้ำเสีย ค_2.pdf แบบแปลน คลองหลัง ร_ร_สิงห์สมุทร.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านกาญจนา ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →BOQ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านกาญจนา.pdf ประกาศขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านกาญจนา.pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ประปา หมู่บ้านกาญจนา ม_6).pdf แบบประปา หมู่บ้านกาญจนา น_1-2.pdf แบบประปา หมู่บ้านกาญจนา น_ 2-2.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยคันธมาทน์ - สรรพาวุฒ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → BOQ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยคันธมาทน์-สรรพาวุธ 20.pdf ประกาศขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซ_คันธมาทน์.pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ประปา ซ_คันธมาทน์-สรรพาวุธ 20).pdf แบบประปา ซ_คันธมาทน์-สรรพาวุธ 20 น_ 1-2.pdf แบบประปา ซ_คันธมาทน์-สรรพาวุธ 20 น_ 2-2.pdf

► ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองหลังโรงเรียนสิงห์สมุทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ยกเลิกประกาศบ่อบำบัดน้ำเสีย.pdf

► ประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ประกาศชุดลูกข่าย.pdf 63_ เอกสารประกวดชุดลูกข่าย.pdf 63_ tor ลูกข่าย.pdf 63_ แผนผัง ลูกข่าย.pdf 63_ บก 06 ชุดลูกข่าย.pdf

► ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 63_ ประกาศ คอม 62.pdf 63_ เอกสารประกวด คอม 62.pdf 63_ tor คอม 1-2.pdf 63_ tor_ คอม 62 2-2_compressed.pdf 63_ ปปช คอม 62.pdf  63_ แนบท้าย ปปช_ คอม 62.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยดำริห์ชอบ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →  ประกาศฯ ก่อสร้างถนน ซ.ดำริห์ชอบ แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซ_ดำริห์ชอบ).pdf BOQ ซ_ดำห์ชอบ.pdf แบบแปลน ซ_ดำริห์ชอบ.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลาดตระเวนร่วมใจ 1 ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →  ประกาศฯ ปรับปรุงถนน ซ.ลาดตระเวนร่วมใจ 1 แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซ_ลาดตระเวนร่วมใจ 1).pdf  แบบแปลน ซ_ลาดตระเวนร่วมใจ 1.pdf แบบสรุปราคากลางฯ (ซ_ราดตระเวนร่วมใจ 1).pdf

►ประกวดราคาซื้อเบาะลมกู้ภัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาซื้อเบาะลมกู้ภัย.pdfเอกสารประกวดราคาซื้อเบาะลมกู้ภัย จำนวน ๑ ชุด.pdfร่าง TOR เบาะลมกู้ภัย.pdfมาตรฐานครุภัณพ์ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf

► ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf ตารางรายการการจัดซื้อครุภัณฑ์ ทต_เขตรอุดมศักดิ์ .pdfครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด.pdfครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง.pdfครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข.pdfครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา.pdfครุภัณฑ์สำนักงานกองวิชาการ.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองหลังโรงเรียนสิงห์สมุทร ชุมชนม้าน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → BOQ คลองหลัง ร_ร_สิงห์สมุทร.pdf  แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (บ่อบำบัดน้ำเสีย ร_ร_สิงห์สมุทร).pdf ประกาศฯ บ่อบำบัดน้ำเสีย.pdf แบบแปลน (บ่อบำบัดน้ำเสีย ร_ร_สิงห์สมุทร).pdf

► ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf TOR เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ.pdfเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสยามอรสุมพร 2/3 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →BOQ ปป_ถนนสยามอรสุมพล 2_3.pdf  ประกาศฯ ถนนสยามอรสุมพล 2_3.pdf  แบบแปลน ถ_สยามอรสุมพล 2-3-20191110160057.pdf เอกสารประกวดราคา 5_2563.pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหน้าบ้านแถว 3-4 และหน้าบ้านแถว 7-8 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศฯ ปป_ถนนหน้าบ้านแถว 3-4.pdf  BOQ ปป_ถนนหน้าบ้านแถวฯ.pdf เอกสารประกวดราคาจ้าง 4-2563-20191126170507.pdf แบบแปล ปป_ถนนหน้าบ้านแถวฯ.pdf

►ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล).pdf เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf ร่าง TOR รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน.pdf

► ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ร่างประกาศฯ รถบรรทุก (ดีเซล).pdfร่าง TOR รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน.pdfร่างประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล).pdfแบบ บก 06 รถบรรทุก (ดีเซล).pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 63_ประกาศสายเก็บ.pdf 63_ เอกสารประกวดสายเก็บ.pdf 63_ tor สายเก็บ.pdf 63_ บก06 สายเก็บ.pdf

► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์กีฬา 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 63_ ประกาศครุภัณฑ์กีฬา.pdf  63_ เอกสารประกวด ครุภัณฑ์กีฬา.pdf  62_ tor ครุภัณฑ์กีฬา.pdf62_ บก 06 ครุภัณฑ์กีฬา.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 63_ ร่างประกาศสายเก็บ.pdf 63_ ร่างเอกสารประกวดสายเก็บ.pdf 63_ tor สายเก็บ.pdf 63_ บก06 สายเก็บ.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์กีฬา 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ร่างประกาศ ครุภัณฑ์กีฬา.pdf 62_ ร่างเอกสารประกวด ครุภัณฑ์กีฬา.pdf 62_ tor ครุภัณฑ์กีฬา.pdf 62_ บก 06 ครุภัณฑ์กีฬา.pdf

► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๅ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ประกาศ รถพยาบาล 25 กย 62.pdf 62_ เอกสารประกวด รถพยาบาล 25 กย 62.pdf 62_ tor-รถพยาบาล กน 62.pdf 62_ บก06 รถพยาบาล.pdf

► ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 63_ ประกาศ ถนนไร้ฝุ่น.pdf 63_ เอกสารประกวด ถนนไร้ฝุ่น.pdf 63_ tor ถนนไร้ฝุ่น.pdf 63_ แผนผัง ถนนไร้ฝุ่น.pdf 63_ บก 06 ถนนไร้ฝุ่น.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๅ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ร่างประกาศ รถพยาบาล.pdf 62_ ร่างเอกสารประกวด รถพยาบาล.pdf 62_ tor-รถพยาบาล กน 62.pdf 62_ บก06 รถพยาบาล.pdf

► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 3 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ประกาศรถขยะ 3 คัน.pdf 62_ เอกสารประกวด รถขยะ 3 คัน.pdf_ tor-รถขยะ-บีบอัด(2).pdf 62_ ปปช รถขยะ.pdf

► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ภายในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อติดตั้งบริเวณชุมชนบ่อนไก่และชุมชนเขาคันธมาทน์ จำนวน 2 ป้าย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ประกาศ จอ LED2.pdf 62_ เอกสารประกวดราคา จอ LED2.pdf 62_ tor-led1-2.pdf 62_ tor-led 2-2.pdf 62_ ปปช LED2.pdf

► ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 3 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ร่างประกาศ รถขยะ.pdf 62_ ร่างเอกสารประกวดราคา-รถขยะ.pdf 62_ tor-รถขยะ-บีบอัด(2).pdf 62_ ปปช รถขยะ.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ภายในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อติดตั้งบริเวณชุมชนบ่อนไก่และชุมชนเขาคันธมาทน์ จำนวน 2 ป้าย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ร่างประกาศ จอ LED(1).pdf  62_ ร่างเอกสารประกวด จอ LED บีบอัด.pdf62   tor-led1-2.pdf 62_ tor-led 2-2.pdf 62_ ปปช จอ LED(1).pdf

► ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่้มเติม).pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ก่อสร้างอาคารฯ.pdf แบบ บก_01 แนบ 571_2562 (ก่อสร้างอาคาร ทต_).pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ (e-bidding) →ประกาศฯ (ปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส ค_3).pdf แบบ บก_01 614_2562 (ปป_พื้นสนามเทนนิส ค_3).pdf BOQ ปป_พื้นสนามเทนนิส 23_7_62.pdf   

► ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศฯเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยคันธมาทน์ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศฯระบบระบายน้ำ ซ_คันธมาทน์ 5.pdf BOQ ซ_คันธมาทน์ 5.pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซ_คันธมาทน์ 5).pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบุญฤทธิ์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศฯ (ซอยบุญฤทธิ์).pdf BOQ ซ_บุญฤทธิ์.pdf แบบ บก_01 แนบ 512_2562 (ซ_บุญฤทธิ์).pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ (e-bidding)  →ประกวดก่อสร้างระบบระบายน้ำซ_เขาเพชร-ยางงา.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศฯ รถตักหน้าขุดหลัง 2562-06-10.pdf แบบ+บก_06 ตารางเปิดเผยราคากลาง (รถตักหน้าขุดหลัง).pdf TOR รถตักหน้าขุดหลัง.pdf เอกสารประกวดราคาซื้อ (รถตักหน้าขุดหลัง).pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ (e-bidding)  →ประกวดปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส.pdf แบบ บก_01 469_2562 (ปป_พื้นสนาม เทนนิส).pdf  BOQ ปป_สนามเทนนิส.pdf 

► ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ (e-bidding)  →ยกเลิกปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  →ร่างประกาศฯรถตักหน้าขุดหลัง.pdfร่างเอกสารประกวดฯรถตักหน้าฯ.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเขาเพชร - ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ→ประกาศฯ ซอยเขาเพชร.pdf แบบ บก_01 468_2562 (ซ_เขาเพชร).pdf BOQ ซ_เขาเพชร-ยางงาม.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ→ประกาศฯ ปป_พื้นสนามเทนนิส.pdf แบบ บก_01 469_2562 (ปป_พื้นสนามเทนนิส).pdf BOQ ปป_สนามเทนนิส.pdf

► ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 62_ ประกาศยกเลิก รถพยาล 2.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 ป้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ประกาศ จอ LED-real.pdf 62_ เอกสารประกวด จอ LED-real.pdf  tor จอ LED.pdf 62_ ปปช จอ LED.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 ป้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 62_ ร่างประกาศ จอ LED.pdf 62_ ร่างเอกสารประกวด จอ LED.pdf62_ tor จอ LED.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 ป้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 62_ ปปช จอ LED.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 62_ ประกาศรถพยาบาล รอบ 2.pdf 62_ เอกสารประกวด รถพยาบาล 2.pdf 62_ บก 06 รถพยาบาล 2.pdf 62_ tor รถพยาบาล 2.pdf

► ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 62_ ยกเลิกประกาศ.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 62_ ประกาศ รถ วช.pdf 62_ เอกสารประกวดราคา รถ วช.pdf 62_ tor รถส่วนกลาง.pdf 62_ บก06 รถบรรทุก วช.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล→ 62_ บก06 รถบรรทุก วช.pdf

► ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 62_ ประกาศ รถพยาบาล.pdf 62_ เอกสารประกวด รถพยาบาล.pdf 62_ tor รถพยาบาล.pdf 1_ บก_06 รถพยาบาล.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาในร่มพร้อมระบบระบายน้ำข้างสำนักงานเทสบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกวดราคาก่อสร้างลานกีฬา.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อรถพยาบาล→ 1_ บก_06 รถพยาบาล.pdf

► ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาในร่มพร้อมระบบระบายน้ำข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘  ตำบลสัตหีบ →ร่างประกาศฯ.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยมหาดคู่ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ซ_มหาดคู่.pdf BOQ ซ_มหาดคู่.pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซ_มหาดคู่).pdf แบยแปลน ซ_มหาดคู่-บีบอัด.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยยายเพลิน ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ซ_ยายเพลิน.pdf BOQ ซ_ยายเพลิน.pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซ_ยายเพลิน).pdf  แบบแปลน ซ_ยายเพลิน-บีบอัด.pdf

ระกาศประกวดรารคาซื้อเครื่องตัดถ่าง-ค้ำยัน  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 62_ ประกาศเครื่องตัดถ่าง.pdf 62_ tor-เครื่องตัดถ่าง.pdf 62_ ปปช_ เครื่องตัดถ่าง.pdf

ร่างประกาศประกวดรารคาซื้อเครื่องตัดถ่าง-ค้ำยัน  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   → 62_ ประกาศเครื่องตัด-ถ่าง.pdf 62_ ร่างเอกสาร 1.pdf 62_ ร่างเอกสาร 2.pdf62_ ปปช_ เครื่องตัดถ่าง.pdf62_ tor-เครื่องตัดถ่าง.pdf

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  → 1_ ประกาศกวาดถนน.pdf 1_ รายละเอียดแนบท่ายกวาดถนน.pdf 1_ กวาดถนนแผนผัง.pdf 1_ปปช กวาดถนน.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแสงจันทร์ ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  →ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแสงจันทร์.pdf แบบ+บก_ 01 ตารางเปิดเผยราคากลาง (ซ_แสงจันทร์).pdf 151937_ปร_4-5 (ซ_แสงจันทร์).pdf แบบแปลน ซ_แสงจันทร์.pdf

►ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันายายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  →ยกเลิกโครงการถนนไร้ฝุ่น.pdf

►ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาในร่มพร้อมระบบระบายน้ำข้างสำนักงานเทศบาลตำลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  →ยกเลิกประกาศฯโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ.pdf

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561  - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  →1_ประกาศทภความสะอาดถนน.pdf 1_ปปช ถนน.pdf1_ tor ถวาดถนน.pdf1_แผนผัง 1-2.pdfแผรผัง 2-2.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาในร่มพร้อมระบบระบายน้ำข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ก่อสร้างลานกีฬาในร่ม.pdf 134665_BOQ ลานกีฬาข้าง สนง_(1).pdf 134668_แบบลานกีฬา สนง_-compressed.pdf

►ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องย่อยหินคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ประกวดจัดซื้อเครื่องย่อยหิน(1).pdf

►ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องย่อยหินคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → จัดซื้อเครื่องย่อยหิน___.pdf

►ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องย่อยหินคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ยกเลิกจัดซื้อเครื่องย่อยหิน.pdf

►ยกเลิกประกาศ ประกวดซื้อจัดซื้อเครื่องย่อยหินคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → จัดซื้อเครื่องย่อยหิน.pdf

►ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องย่อยเศษอาหารและขยะอินทรีย์ออกจากถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → จัดซื้อเครื่องย่อยเศษอาหาร.pdf

►ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องบีบอัดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → จัดวื้อเครื่องบีบอัดขยะ.pdf

►ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการขนย้ายขยะเขาเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ยกเลิกประกาศโครงการขนย้ายขยะเขาเพชร.pdf

 ►ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทุ่งโปรง ซอย ๕ ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ปรับปรุงถนนทุ่งโปรง.pdf ,ตาราง ป_ป_ช_ (ปป_ถนน ซ_ทุ่งโปรง).pdf ,BOQ ปป_ถนนทุ่งโปรง ซ_5.pdf ,แบบแปลน (ปป_ถนน ซ_ทุ่งโปรง).pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขนย้ายขยะเขาเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ขนย้ายขยะ.pdf ตาราง ป_ป_ช_ (ขนย้ายขยะ).pdf ,ร่างขอบเขตและราคาจ้างเหมา.pdf ,เอกสารประกวดฯ 12_2561.pdf ,หลักฐานประกอบการพิจารณา.pdf

►ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยลึก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่่ ๙ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ยกเลิกประกาศ โครงการขุดลอกคลองห้วยลึก.pdf 

►ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและห้องเก็บของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 2_ประกาศ-โรงจอดรถ.pdf  2_เอกสารประกวด-โรงจอดรถ.pdf  2 ปปช-โรงจอดรถ.pdf

►ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ.pdf , 1_1 แบบเปิดเผย ราคา -ปปช ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘ รายการ.pdf , 

► ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเขาเพชร  ชุมชนเขาเพชร - ยางาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ → ประกาศฯ อาคารคัดแยก.pdfBOQ (ปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรกลฯ).pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (อาคารคัดแยกขยะ).pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยลึก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ขุดลอกคลอง.pdf  BOQ ขุดลอกคลองห้วยลึก.pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ขุดลอกคลองห้วยลึก).pdf

► (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยลึก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ →ร่าง ประกาศฯ ขุดลอกคลองฯ.pdf ร่าง เอกสารประกวดราคา ขุดลอกคลอง.pdf BOQ ขุดลอกคลองห้วยลึก.pdf ตาราง ป_ป_ช_ (ขุดลอกคลองห้วยลึก).pdf

► (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเขาเพชร  ชุมชนเขาเพชร - ยางาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ →ร่าง ประกาศก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ.pdf  ร่าง เอกสารประกวด ก่อสร้างอาคารคัดแยก.pdf  BOQ ก่อสร้างอาคารคัดแนกขยะ.pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (อาคารคัดแยกขยะ).pdf

► ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงยิมนิเซียมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) →ประกาศต่อเติมโรงยิม.pdf BOQ ต่อเติมโรงยิม.pdf ตาราง ป_ป_ช_ (ต่อเติมโรงยิม).pdf

ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบมีฝาปิดแบบช่องทิ้งกลางมีล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร ผลิตด้วยพลาสติกโพลีเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวน ๕๐๐ ใบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 2_ประกาศ ถังขยะ.pdf 2_ tor ถังขยะ.pdf 2_ แบบถังขยะ 1-3.pdf 2_ แบบถังขยะ 2-3.pdf 2_ แบบถังขยะ 3-3.pdf 2_ปปช ถังขยะ.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย→ 2_ปปช ถังขยะ.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 3 คัน 2 วัน (สามารถนั่งได้ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง) เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมที่ 2) → 2_ปปช รถบัส อสม.pdf

 

 

 

 

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๒ รายการ ตาราง ป_ป_ช_ (วัสดุอุปกรณ์ งานวันเด็ก).pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์การแข่งขันต่างๆ สำหรับจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ ตาราง ป_ป_ช_ (ของรางวัลเล่นเกมส์ งานวันเด็ก)_doc.pdf

►ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบมีฝาปิดแบบช่องทิ้งกลางมีล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร ผลิตด้วยพลาสติกเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวน ๕๐๐ ใบ →ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนจรดลศึกษา 14/1 , 14/2 ส่วนที่เหลือ ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ→ประกาศ 14_1, 14_2.pdf BOQ 14_1 ,14_2.pdf ตาราง ป_ป_ช_ (จรดล 14_1-14_2)_doc.pdf เอกสารประกวดฯ 6_2561 (ถ_จรดลศึกษา 14_1ฯ).pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านลาวแตก) ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ บ้านลาวแตก.pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ปป_ถนน บ้านลาวแตก).pdf  BOQ บ้านลาวแตก.pdf  เอกสารประกวดราคา 5-2561-20171221145159.pdf

 ►ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนชุมพรเขตวิถี 6 ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ถ_ชุมพรเขตวิถี 6.pdf ตาราง ป_ป_ช_ (ก่อสร้าง ถ_ชุมพรวิถี 6).pdf BOQ ถ_ชุมพรเขตวิถี 6.pdf  เอกสารประกวดราคาฯ 4-2561-20171221134403.pdf

► ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนจรดลศึกษา 21 เชื่อมต่อ 23 (ตอน 2) ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ถ_จรดลศึกษา 21 เชื่อม 23 (ตอน 2).pdf ตาราง ป_ป_ช_ (ปป_ถนนจรดลศึกษา 21 เชื่อม 23ฯ).pdf BOQ เอกสารประกวดราคาจ้างฯ 3-2561-20171221112307.pdf ถ_จรดลศึกษา 21 เชื่อม 23 (ตอนที่ 2).pdf

ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบมีฝาปิดแบบช่องทิ้งกลางมีล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร ผลิตด้วยพลาสติกโพลีเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวน ๕๐๐ ใบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 1_ประกาศจัดซื้่อถังรอบรับขยะ.pdf 1_tor-ถังขยะ.pdf 1_แบบถังขยะ-1.pdf 1_แบบถังขยะ-2.pdf 1_แบบถังขยะ-3.pdf 1_ปปช-ถังขยะ.pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างจัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)→แบบ ป_ป_ช_หนังสือรายการกิจการประจำปี.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ)→แบบ ป_ป_ช_สื่อประชาสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ.pdf

►ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน โครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → 2_ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน.pdf tor-กวาดถนน-1.pdf tor-กวาดถนน-2.pdf map-กวาดถนน-1.pdf map-กวาดถนน-2.pdf map-กวาดถนน-3.pdf 61 แบบ ปปช - กวาดถนน.pdf

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน โครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) → ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน โครงการถนนไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน โครงการถนนไร้ฝุ่น.pdfmap-กวาดถนน-1.pdfmap-กวาดถนน-2.pdfmap-กวาดถนน-3.pdftor-กวาดถนน-1.pdftor-กวาดถนน-2.pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย)ตารางปปช(จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย).pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาทำความสะอาดถนน)ตารางปปช(จ้างเหมาทำความสะอาดถนน โครงการถนนไร้ฝุ่น).pdf

►เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการกันเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ กันเงินรายจ่าย.pdf

► เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ ๒๕๖๑.pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน)ตารางปปช_(ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย,และหน้ากากอนามัย).pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับอาสาสมัคร)  ตารางปปช_(จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับอาสาสมัคร).pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จ้างทำจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการฟื้นฟูความรู้ความสามารถ)  ตารางปปช_(จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง).pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างจัดพิมพจดหมายข่าว ประจำปีงบประประมาณ พ.ศ. 2561)ตางรางเปิดเผยราคากลาง-จดหมายข่าว.pdf 

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) )0_1 แบบเปิดเผยราคา -อาหารเสริม (นม).pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนจัดซื้อจัดจ้าง_อาหารกลางวัน ศพด_วัดป่ายุบ.pdf 

 ►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จ้างทำอาหาร ศพด.จุกเสม็ด)  ตาราง ป_ป_ช_(อาหารกลางวัน ศพด_จุกเสม็ด).pdf

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จ้างทำอาหาร ศพด.วัดป่ายุบ) ตาราง ป_ป_ช_(อาหารกลางวัน ศพด_วัดป่ายุบ).pdf

 

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(จ้างทำอาหาร ศพด.วัดเขาคันธมาทน์)  าง ป_ป_ช_(อาหาร ศพด_วัดเขาฯ).pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานเอกชนสำหรับรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์    ตาราง ป_ป_ช_ (จ้าง จนท_รักษาความปลอดภัย).pdf

 ► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซ์ื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)  → ปปช บริการักษาความปลอดภัย.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ งานก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยสายนภาวิลเลจ  ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ  →  1_ ประกาศวันประมูล-สายนภาวิลเลจ.pdf

 

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากแยกบ้านทุ่งถึงซอยรุ่งโรจน์  ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ →  

1_ ประกาศวันประมูล-แยกบ้านทุ่ง.pdf

 

► ประกาศ;วัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยทองสัมฤทธิ์เชื่อมต่อซอยสุขขจร ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  → 

1_ ประกาศวันประมูล-ซอยทองสัมฤทธิ์.pdf

► ประกาศ;วัน เวลา สถานที่ ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ →  1_ ประกาศวันประมูล cctv.pdf

 

► ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยสายนภาวิลเลจ  ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ → 1_ประกาศประมูลจ้าง-ซอยสายนภาวิลเลจ.pdf 1_ปปช-ซอยสายนภาวิลเลจ.pdf   1_boq-ซอยสายนภาวิลเลจ.pdf

  

► ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางงานก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยสายนภาวิลเลจ  ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ  → ประกาศตลาดกลาง-ซอยสายนภาวิลเลจ.pdf

 

► ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากแยกบ้านทุ่งถึงซอยรุ่งโรจน์  ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ →  1_ประกาศ แยกบ้านทุ่ง.pdf   1_ปปช แยกบ้านทุ่ง.pdf   1_boq แยกบ้านทุ่ง.pdf

  

► ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยทองสัมฤทธิ์เชื่อมต่อซอยสุขขจร ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  →   1_ประกาศ ทองสัมฤทธิ์.pdf  1_ปปช ทองสัมฤทธิ์.pdf      1_boq ทองสัมฤทธิ์.pdf

► ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำจากแยกบ้านทุ่งถึงซอยรุ่งโรจน์  ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ  →  1_ตลาดกลางแยกบ้านทุ่ง.pdf

 

► ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยทองสัมฤทธิ์เชื่อมต่อซอยสุขขจร ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ   →   1_ตลาดกลาง ซ_ทองสัมฤทธิ์.pdf

► ประกาศประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ →  1_ประกาศประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.pdf 1_แนบท้าย CCTV -1-3.pdf 1_แนบท้าย CCTV -4-6.pdf  1_แนบท้าย CCTV 7-9.pdf1_แนบท้าย CCTV-10-11.pdf 1_แนบท้าย CCTV-อื่นๆ.pdf    1_ปปช CCTV.pdf   1_ปปช แนบท้าย CCTV.pdf

► ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางงานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ → 1_ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง CCTV.pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ บริเวณหลังวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี →ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ บริเวณหลังวัดเขาคันธมาทน์.pdf  ารางปปช_(วางท่อส่งน้ำบริเวณหลังวัดเขาคันธมาทน์).pdf     BOQ(วางท่อส่งน้ำบริเวรวัดเขาฯ).pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ →   1_ปปช วัสดุการเกษตร(1).pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทองดี ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบฯ (ซ_ทองดี ม_8).pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ซ_ทองดี).pdf    BOQ (ซ_ทองดี).pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสยามอรสุมพล ซอย 2 (2/1) ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบฯ (ถ_สยามอรสุมพล ซ_2).pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ถ_สยามอรสุมพล ซ_2).pdf     ตาราง ป_ป_ช_ (ถ_สยามอรสุมพล ซ_2).pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพรอาภากร ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบฯ (ถ_พรอาภากร ม_2).pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ถ_พรอาภากร ม_2).pdf  

BOQ (ถ_พรอาภากร ปร_4).pdf   BOQ (ถ_พรอาภากร ปร_5).pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยอุไรวรรณ ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบฯ (ซ_อุไรวรรณ ม_3).pdf   ตาราง ป_ป_ช_ (ซ_อุไรวรรณ ม_3).pdf    BOQ (ซ_อุไรวรรณ ม_3).pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 15 รายการ →  ตาราง ปปช_ วัสดุกีฬา 15 รายการ.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยบุญประเสริฐสุข 2 ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา (ซ_บุญประเสริฐสุข 2).pdf   

BOQ (ซ_บุญประเสริฐสุข 2).pdf     าราง ป_ป_ช_ (ซ_บุญประเสริฐสุข 2).pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพิทักษ์สมุทร - วุฒิชัย ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา (ถ_พิทักษ์สมุทร-วุฒิชัย).pdf  BOQ (ถ_พิทักษ์สมุทร-วุฒิชัย).pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ถ_พิทักษ์สมุทร-วุฒิชัย).pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านกมลเพชร ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบ (ทางเข้าหมู่บ้านกมลเพชร).pdf   BOQ (ทางเข้าหมู่บ้านกมลเพชร).pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (หมู่บ้านกมลเพชร).pdf

►ประกกาศฯกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่บ้านรามนุช 1,2 หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ →   1_ ประกาศวันประมูล ประปาหมู่บ้านรามนุช 1-2.pdf

►ประกกาศฯกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อเครื่องแปลงขยะเป็นน้ำมันโดยใช้กระบวนการไพโรไลซีส จำนวน 1 เครื่อง    ประกาศฯกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประมูล (เครื่องแปลงขยะเป็นน้ำมันฯ)(1).pdf

► ประกาศประมูลจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านรามนุช 1,2 ม.6 ต.สัตหีบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ → 1_ประกาศประมูล-รามนุช.pdf 1_ปปช-รามนุช.pdf 1_ปร-4-รามนุช1-2.pdf 1_ปร-5 รามนุช1-2.pdf    1_ปร-5 รามนุช 3-4.pdf    1_ปร-5 รามนุช 5.pdf

► ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางงานจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านรามนุช 1,2 ม.6→  1_ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง - รามนุช1-2.pdf

►ประกาศสอบราคาซื้อชุดศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 ชุด→ประกาศสอบราคาซื้อ (ชุดศูนย์สุขภาพชุมชน).pdfรายละเอียดคุณลักษณะฯ (ชุดศูนย์สุขภาพชุมชน)1.pdf,   รายละเอียดคุณลักษณะฯ (ชุดศูนย์สุขภาพชุมชน) 2.pdf    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ชุดศูนย์สุขภาพชุมชน).pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง→ ตาราง ป_ป_ช_ (เครื่องปรับอากาศ).pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง→ ตาราง ป_ป_ช_ (กรงเก็บขยะ)(1).pdf

► ประกาศประมูลซื้อเครื่องแปลงขยะเป็นน้ำมันโดยใช้กระบวนการไพโลไรซีส จำนวน 1 เครื่อง →ประกาศประมูลซื้อฯ.pdfรายละเอียดแนบท้ายประกาศประมูลซื้อ (เครื่องแปลงขยะเป็นน้ำมัน).pdf,   _1ตารางเปิดเผยราคากลาง ปปช_เครื่องแปลงขยะเป็นน้ำมัน.pdf

► ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำดับเพลิง พร้อมระบบดับเพลิงเพื่อเปลี่ยนกับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-4374 ชลบุรี ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ  → 1_ ประกาศ-ถังน้ำดับเพลิง.pdf 1_ แนบท้าย - ถังน้ำดับเพลิง.pdf    1_ปปช-ถังน้ำดับเพลิง.pdf

► ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบลากจูงพร้อมท่อส่งน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง →ประกาศสอบราคา (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง)__2.pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่งฯ).pdf    ข้อกำหนดทั่วไป (เครื่องสูบน้ำหอยโข่งฯ).pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรกลโรงขนถ่ายขยะมูลฝอย ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ → ประกาศสอบราคา (ปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรกลฯ).pdf  BOQ (ปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรกลฯ).pdf    ตาราง ป_ป_ช_ (ปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรกลฯ).pdf

► ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ → ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf,  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

,แบบเปิดเผยราคา -ปปช คอมพิวเตอร์.pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณแฟลต ป.4 → ตาราง ป_ป_ช_ (แฟลต ป_4).pdf 

  ► ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ แบบ stage และแบบ 3 ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่อง  → 1_ ประกาศ เครื่องอัดอากาศ.pdf  2_ รายละเอียดแนบท้าย เครื่องอัดอากาศ.pdf   

 3_ปปช เครื่องอัดอากาศ.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง→    

ตาราง ป_ป_ช_ (ถ้วยรางวัล,โล่รางวัล,วัสดุอุปกรณ์ งานวันเด็ก).pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มืใช่งานก่อสร้าง→

ป_ป_ช_ จ้างเหมาเต็นท์โดมสีขาว.pdf

►ประกาศวัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงานเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1ฯ →   

 ประกาศ วัน เวลา สถานประมูล-ระบบระบายน้ำ ซอยชื่นสุข 1.pdf

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง    สื่

อประชาสัมพันธ์ชนิดแขวนและชนิดตั้งโต๊ะ.pdf

 ►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง→   1_ปปช เครื่องปรับอากาศ.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนหมู่บ้านประเสริฐสุข ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ หมู่บ้านประเสริฐสุข.pdf  BOQ หมู่บ้านประเสริฐสุข ม_5(1).pdf     ตาราง ป_ป_ช_ (หมู่บ้านประเสริฐสุข ม_5).pdf

 ► ประกาศสบอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ ด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ลานจอดรถ.pdf  BOQ ลานจอดรถอาคารป้องกันฯ ม_8.pdf     ตาราง ป_ป_ช_ (ลานจอดรถข้างอาคารป้องกันฯ ม_8).pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   →  

 ประกาศวันประมูลรถขยะ.pdf

 ►ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1 ผ้านบ้านพักข้าราชการกรมสรรพาวุธเชื่อมต่อถนนสุขุมวิท ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี →ประกาศประมูลจ้าง-ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdfปร_4 -ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdfปร_5 (ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1).pdf,  ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ-ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdf

► ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1 ผ่านบ้านพักข้าราชการกรมสรรพาวุธเชื่อมต่อถนนสุขุมวิท ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ   ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง-ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา (ปรับปรุงและต่อเติมอาคารฯ ศพด_วัดเขาฯ).pdf BOQ (ปรับปรุงและต่อเติมอาคารฯ).pdf   ตาราง ป_ป_ช_ (ปรับปรุงและต่อเติมอาคารฯ ศพด_วัดเขาฯ).pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอดคลองและก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่ง บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ โรงเรียนสิงห์สมุทร หมู่ที่ 1  ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบฯ (ลอกคลองฯ).pdf BOQ (ลอกคลองฯ).pdf     ตาราง ป_ป_ช_ (ลอกคลองและก่อสร้างเขื่อน ร_ร_สิงห์สมุทร).pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซอยอภิวุฒิชัยกิตติ์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบ (ซ_อภิวุฒิชัยกิตติ์).pdf BOQ (ซ_อภิวุฒิชัยกิตติ์).pdf   ตาราง ป_ป_ช_ (ซ_อภิวุฒิชัยกิตติ์).pdf

 ► ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ถังรองรับขยะมูลฝอย แบบมีฝาปิด แบบช่องทิ้งกลางมีล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตรฯ →ประกาศสอบ (ถังขยะ 500 ใบ).pdf  

แบบถังขยะ 500 ใบ.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ →    ประกาศวันประมูล - ซุ้ม.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลงานจ้างด่งบนะเหมากวาดถนน ที่หรือทางสาธารณะฯ   →  ประกาศวันประมูล กวาดถนน.pdf

► ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  →ประกาศรถขยะ.pdf   แนบท้ายรถขยะ.pdf

  ปปช รถขยะ.pdf

► ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  →  ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง รถบรรทุกขยะ(1).pdf

►ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ก่อสร้าง, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดเสื่อมสภาพ →  ประกาศขายทอดตลาด.pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง → ปปช อุปกรณ์ส่วนควบ จยย.pdf

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง →  ปปช_ จ้างเหมาปป เน็ตเวิร์ค.pdf

 ► ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ → ประกาศ - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ.pdf ปปช ซุ้ม.pdf แบบ ปร_4-ซุ้ม.pdf   แบบ ปร_5-ซุ้ม.pdf

► ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากวาดถนน ที่หรือทางสาธารณะฯ   → ประกาศ-กวาดถนน.pdf ปปช กวาดถนน.pdf    รายละเอียดแนบท่้าย-กวาดถนน.pdf

► ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ →  ตลาดกลาง - ซุ้มเฉลิมพรเกียรติ.pdf

► ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากวาดถนน ที่หรือทางสาธารณะฯ   → ตลาดกลาง - กวาดถนน.pdf

 ► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง → img-161013152115.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  → ประกาศวันประมูล รถกู้ภัย.pdf   

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ →  ประกาศแนบท้าย

► ประกาศประมูลซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  → ประกาศรถกู้ภัย.pdf แนบท้ายรถกู้ภัย 1.pdf  แนบท้ายรถกู้ภัย 2.pdf    

ปปช รถกู้ภัย.pdf

► ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนมูรธาวสิทธิ์สวัสดิ์ ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา (ถ_มูรธาวสิทธิ์สวัสดิ์ ม_2).pdf  

 BOQ ถ_มูรวาธสิทธิ์สวัสดิ์ ม_2.pdf      ตาราง ป_ป_ช_ (ถ_มูรวาธสิทธิ์สวัสดิ์ ม_2).pdf

► ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน  →  ประกาศตลาดกลางรถกู้ภัย.pdf

 ► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี →  ตาราง ปปช_.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยสว่างแสง (ทางเข้าบริเวณศาลเง็กเซียนฮ่องเต้จนสุดซอย) ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคาฯ ซ_สว่างแสง.pdf 

BOQ ซ_สว่างแสง.pdf       ตาราง ป_ป_ช_ (ซ_สว่างแสง).pdf

 ► ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน →   ประกาศรถฟาร์มแทรกเตอร์.pdf      ตาราง ป_ป_ช_ (รถฟาร์มแทรกเตอร์).pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมรกต (บ่อนไก่ 16) ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา ซ_มรกต.pdf 

BOQ ซ_มรกต.pdf    ตาราง ป_ป_ช_ (ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ_มรกต).pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยเกล็ดแก้ว ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบ ซ_เกล็ดแก้ว.pdf   BOQ ซ_เกล็ดแก้ว.pdf     

ตาราง ป_ป_ช_ (ซ_เกล็ดแก้ว).pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลซื้อรถถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   →   ประกาศวันประมูลฯ รถขุดตีนตะขาบ.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านพักหลังโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนสัตหีบ หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ  →   ประกาศวันประมูลฯถนนบ้านพัก.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยต้นข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ  →   ประกาศวันประมูลฯ ซอยต้นข่อย.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล บริเวณโรงขนถ่ายขยะเขาเพชร ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ → ประกาศสอบฯ ก่อสร้างระบบฯ.pdf  

 ตาราง ป_ป_ช_ (ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล).pdf    BOQ ก่อสร้างระบบฯ.pdf

 ► ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยต้นข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ   → ประกาศประมูลจ้าง ซอยต้นข่อย.pdf 

 ปปช ต้นข่อย.pdf      BOQ ถนนหลัง รพ.pdf

 ► ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านพักหลังโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนสัตหีบ หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ  → ประกาศ ถนนหลัง รพ.pdf ปปช BOQ ถนนหลัง รพ.pdf     ถนนหลัง รพ.pdf

► ประกาศประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน  ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  →ประกาศรถขุดตีนตะขาบ ครั้งที่ 2.pdf รายละเอียดแนบท้าย รถขุด ครั้งที่ 2-1.pdf    รายละเอียดแนบท้าย รถขุด ครั้งที่ 2-2.pdf     ปปช รถชุดตีนตะขาบ.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนจรดลศึกษา 14/1 - 14/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ →ประกาศ 14_1, 14_2.pdf  BOQ 14_1 ,14_2.pdf   ตาราง ป_ป_ช_ (จรดล 14_1-14_2)_doc.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยจรดลศึกษา 18/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ →ประกาศ จรดล 18_1.pdf     BOQ 18_1.pdf       ตาราง ป_ป_ช_ (จรดล 18_1).pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนจรดลศึกษา 25/2 และ 27/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ→ประกาศ 25_2.pdf   BOQ 25_2.pdf     ตาราง ป_ป_ช_ (จรดล 25_2 , 27_2).pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนจรดลศึกษา 29 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ→ประกาศ 29.pdf     BOQ 29.pdf    ตาราง ป_ป_ช_ (จรดล 29).pdf

► ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  →   ยกเลิกประกาศประมูลซื้อ.pdf

► ประกาศประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  → ประกาศ รถขุดตีนตะขาบ.pdf   รายละเอียดแนบท้าย รถขุดตีนตะขาบ.pdf    

 ปปช รถชุดตีนตะขาบ.pdf

 ► ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน  →  ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนบริเวณซอยสรรพาวุธ-คันธมาทน์ ม.9 ต.สัตหีบ (ตอนที่ 3) → ประกาศผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf

► ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนบริเวณ ซอยสรรพวุธ-คันธมาทน์ ม.9 (ตอนที่ 3)  → ประกาศ สรรพาวุธ.pdf boqซอยสรรพาวุธ.pประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง ซอยสรรพวุธ-คันธมาทน์.pdf     ปปช สรรพาวุธ.pdf    

► ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนบริเวณ ซอยสรรพวุธ-คันธมาทน์ ม.9 (ตอนที่ 3) →  

ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง ซอยสรรพวุธ-คันธมาทน์.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพชมรมคนพิการ, ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ตามแบบที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์กำหนด)  → ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคาร.pdf   ปปช ต่อเติมอาคาร.pdf    boq.pdf

► ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ →ประกาศสอบ คอมพิวเตอร์ 13 รายการ.pdf   รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ.pdf       ตาราง ป_ป_ช_ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์).pdf

 

 

 

 ► ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลสัตหีบ จำนวน 12 จุด → ประกาศสอบฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้า 12 จุด.pdf   BOQ ติดตั้งระบบไฟฟ้า 12 จุด.pdf      

ตาราง ป_ป_ช_ (ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 12 จุด).pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายประปาบริเวณหมูบ้านนาวทีทอง 1 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ →  ประกาศวันประมูลจ้าง มบ นาวีทอง 1.pdf  
► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านรามนุช 11 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา รามนุช11.pdf 

BOQ รามนุช11.pdf      ตาราง ป_ป_ช รามนุช11.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านวงเดือน ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ→ประกาศสอบราคา วงเดือน.pdf BOQ วงเดือน.pdf      ตาราง ป_ป_ช วงเดือน.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านทรัพย์นาวี ชุมชนบ้านเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ→ประกาศสอบราคา ทรัพย์นาวี.pdf BOQ ทรัพย์นาวี.pdf    ตาราง ป_ป_ช ทรัพย์นาวี.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำห้องประชุมสภาเทศบาลไร้สาย   จำนวน 1 โครงการ 1-ห้องประชุมสภาไร้สาย.pdf 2-ห้องประชุมสภาไร้สาย ปปช.pdf     3-ห้องประชุมสภาไร้สาย รายละเอียด.pdf

► ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายประปาบริเวณหมูบ้านนาวทีทอง 1 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ →ประปา นาวทีทอง 1.pdf ปปช นาวีทอง.pdf ปร_5.pdf   ปร 4-1.pdf      ปร 4-2.pdf
► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบชายหาดสอ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา ถ_เลียบชายหาดสอ.pdf 

 BOQ ถ_เลียบชายหาดสอ.pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ถ_เลียบหาดสอ).pdf     
► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักชัยชนะ ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา ถ_หลักชัยชนะ.pdf 

 BOQ ถ_หลักชัยชนะ.pdf   ตาราง ป_ป_ช_ (ถ_หลักชัยชนะ ม_1).pdf

► ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  ครั้งที่ 2   ประกาศสอบราคารถ 2.pdf

► ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ⇒ประกาศสอบราคา.pdf     ปปช.pdf

 ► ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network camera ความละเอียด 2 ล้านพิเซลขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 จุด1ประกาศ cctv.pdf  2ปปช.pdf 3  รายละเอียดแนบท้าย.pdf    4 _boq .pdf

► ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประกาศสอบฯ รถยนต์.pdf  ตาราง ปปช_ รถยนต์.pdf

► ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอื่น ถังรองรับขยะมูลฝอย แบบมีฝาปิด แบบช่องท้ิงกลาง มีล้อฯ จำนวน 350 ใบ →ประกาศสอบฯ ถังขยะ 350 ใบ.pdf แบบถังขยะ แบบช่องทิ้งกลาง.pdf

 ตาราง ปปช_ ถังขยะ 350 ใบ.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ น_1.pdf 

 ประกาศฯ น_2.pdf  BOQ ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูล ฯ งานจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ที่หรือทางสาธารณะ รวมระยะทาง 21,700 เมตร→  กวาดถนน.pdf

 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ที่หรือทางสาธารณะ รวมระยะทาง 21,700 เมตร ประกาศประมูลจ้างทำความสะอาดถนน.pdf ตาราง ปปช.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ แยก 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ครั้งที่ 2 →ประกาศฯ ซ_รุ่งโรจน์ แยก 3.pdf  BOQ ซ_รุ่งโรจน์ แยก 3.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสยามอรสุมพล ซอย 8 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ถ_สยามอรสุมพล ซ_8.pdf  

BOQ ถ_สยามอรสุมพล ซ_8.pdf

 

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยตาโข่ง ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบสัตหีบ →ประกาศฯ ซ_ตาโข่ง.pdf  

 BOQ ซ_ตาโข่ง.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านคันทรีฮิลล์ 2 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ →

 ประกาศฯ หมู่บ้านคันทรีฮิลล์ 2.pdf   BOQ หมู่บ้านคันทรีฮิลล์ 2.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชมพู ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ →ประกาศฯ ซ_ชมพู.pd  BOQ ซ_ชมพู.pdf

  ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูล ฯ โครงการปรับปรุงถนน AC พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ (สุขุมวิท 13) หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ→

1028.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลฯโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำซอยตาลคู่ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ   เคาะตาลคู่.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลฯโครงการก่อสร้างถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยมงคลทิพย์ ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3  ตำบลสัตหีบ   เคาะมงคลทิพย์.pdf

► ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลฯ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ   หน้า ศพด วัดเขาคันธมาทน์.pdf

► ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเก่า สำหรับเปลี่ยนรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 40-0778 ชลบุรี →ประกาศฯ 04_09_58.pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ซื้อเครื่องยนต์เก่า).pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ →ประกาศฯ 04_09_58 (ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ฯ).pdf  

ตาราง ป_ป_ช_ (ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์).pd   BOQ (ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ฯ).pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กรณรงค์และประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดพร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ป้าย →ประกาศฯ 04_09_58 ป้ายเหล็ก 50 ป้าย.pdf  ตาราง ป_ป_ช_ (ป้ายเหล็ก 50 ป้าย).pdf  BOQ (ป้ายเหล็ก 50 ป้าย).pdf

 ►ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ →ประกาศฯ 04.09.58 (วัสดุสำนักงาน 11 รายการ)    ตาราง ป_ป_ช_ (วัสดุสำนักงาน 11 รายการ).pdf

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ→  ดาวน์โหลดเอกสาร

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ→  ดาวน์โหลดเอกสาร

►ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ→  ดาวน์โหลดเอกสาร

♦ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนน AC พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ  0910.pdf

 ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการปรับปรุงถนน AC พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ→  1542.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทน์อาภรณ์ ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ →ประกาศสอบราคา ถ_จันทน์อาภรณ์ ม_6.pdf 

ตาราง ปปช_ (ถ_จันทน์อาภรณ์ ม_6).pdf    BOQ ถ_จันทน์อาภรณ์ ม_6.pdf

► ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปากซอยแมกไม้สายลม หมู่ที่ 6 และซอยวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ → ประกาศสอบราคาฯ แมกไม้สายลมฯ.pdf  ตาราง ปปช_ แมกไม้สายลมฯ.pdf  BOQ แมกไม้สายลม.pdf

 ♦ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ   tanon watkhoa(1).pdf

♦ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยมงคลทิพย์ ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3  ตำบลสัตหีบ Mongkoltip.pdf   ปปช มงคลทิพย์.pdf   

 ♦ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำซอยตาลคู่ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ตำบลสัตหีบ   tankoo.pdf

 ♦  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ →ประกาศวัสดุกีฬา 15 รายการ.pdf คุณลักษณะวัสดุกีฬา 15 รายการ.pdf  คุณลักษณะวัสดุกีฬา 15 รายการ.pdf

 

 ♦  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ แยก 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 →ประกาศ ซ_รุ่งโรจน์ แยก 3.pdf  ตาราง ปปช_ ซ_รุ่งโรจน์ แยก 3.pdf    BOQ ซ_รุ่งโรจน์ แยก 3.pdf

♦  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยก้องภพ ชุมชนเขาเพชร - ยางงาม หมู่ที่ 3 →ประกาศ ซ_ก้องภพ ม_3.pdf  ตาราง ปปช_ ซ_ก้องภพ ม_3.pdf 

 BOQ ซ_ก้องภพ ม_3.pdf

►ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลฯ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์⇒  Auc-lan.pdf

►ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูล ฯ ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยยางงาม ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ ⇒   Auc-yangngam.pdf

 ► ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 →ประกาศชุดโซฟา ครั้งที่ 2.pdf Untitled-7 (4) ตาราง.pdf   Untitled-7 (3) รูปชุดโซฟา.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ →ประกาศ ห้องประชุมสภาฯ.pdf BOQ ห้องประชุมสภา.pdf  ตาราง ปปช_ ห้องประชุมสภาฯ.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมร่วมใจทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ →ประกาศห้องประชุมร่วมใจ.pdf BOQ ห้องประชุมร่วมใจ.pdf  ตาราง ปปช_ ห้องประชุมร่วมใจ.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ →ประกาศห้องประชาสัมพันธ์.pdf BOQ ห้องประชาสัมพันธ์.pdf   ตาราง ปปช_ ประกาศห้องประชาสัมพันธ์.pdf

♦ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์⇒lan.pdf lan1.pdf  lan3.pdf

♦ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 21, 23 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ (ครั้งที่ 2)⇒joradol-2nd.pdf  joradol-2nd-1.pdf 

 joradol-ppp.pdf

♦ ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง ฯ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 21, 23 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ→jorradol.pdf

♦ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยยางงาม ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ⇒yangngam.pdf 

yangngam1.pdf  yangngam3.pdf

♦ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน   PR-car_pdf.pdf

♦ ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูล ฯ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  junk 2-5-58.pdf

♦ ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประมูล ฯ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอาสาวดีรส ซอย 1/1-10 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ→  1032.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ →Default (98) ประกาศ ช_เตยงาม.pdf  Default (100) ประมาณการ ช_เตยงาม.pd  Default ตาราง ปปช_ ลาน ช_เตยงาม.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →Default ประกาศลาน จุกเสม็ด.pdf  Default_ประมาณการ จุกเสม็ด.pdf  Default ตาราง ปปช_ จุกเสม็ด.pdf

► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ →ประกาศ ซ_พรเขตรอุดมศักดิ์.pdf  

 Default__2 ประมาณการ ซ_พรเขตรฯ.pdf  Default__3 ตาราง ปปช_ ซ_พรเขตร.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ →Default (1) ประกาศ ลานแหลมเทียน.pdf  

 Default____2 ประมาณการ ลานแหลมเทียน.pdf  Default__3 ตาราง ปปช_ ลานแหลมเทียน.pdf

 ♦ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประมูล ฯ โครงการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร→  Cat kaopet.pdf

► ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ→ Default (93) ประกาศ.pdf  

Default (97) รายละเอียด new.pdf     Untitled-7 (1) ตาราง.pdf  

► ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ→Default (95) ประกาศ.pdf   

Untitled-7 (3) รูปชุดโซฟา.pdf     Untitled-7 (4) ตาราง.pdf

 ►ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ→ Untitled (6) ประกาศ.pdf   

Untitled-1 (3).pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอ้นศรีสวัสดิ์ ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ→

 Untitled-1 (4) ประกาศ.pdf    

Untitled (7) ตาราง.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มประดู่ถึงทางเข้าวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ→

 Untitled (8) ประกาศ.pdf     Untitled (9) ตาราง.pdf

 ► ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 22, 24 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ→

 Untitled (10) ประกาศ.pdf  

Untitled (11) ตาราง.pdf

♦ ประกาศประมูลจ้าง ฯ ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์→ 

1336.pdf

♦ ประกาศประมูลจ้าง ฯ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 21, 23 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ→ 

1338.pdf

♦ ประกาศประมูลจ้าง ฯ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอาสาวดีรส ซอย 1/1-10 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ→

1335.pdf  

♦ ประกาศประมูลจ้าง ฯ บริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ→  

kaopeth(1).pdf

♦ ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ→

  at 3_58.pdf

 

ประกาศตรวจรับพัสดุ

ประกาศตรวจรับครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 8 เครื่อง →

 Untitled-2.pdf

ประกาศตรวจรับครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 5 เครื่อง →

Untitled-2 (1).pdf

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 >>> milk1.pdf 

 milk2.pdf    milk3.pdf

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ →Untitled-9 (1).pdf  

Untitled.pdf   Untitled (1).pdf

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ>>Tv1.pdf   

Tv2.pdf

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ>>electric1.pd electric2.pdf

 electric3.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 8 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณปี พ.ศ.2557)→

 Default (88).pdf   Default (81).pdf

ประกาศสบอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณปี พ.ศ.2557)→Default (84).pdf  

 Default (82).pdf   Default (86).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายยน้ำ ซอยบ้านทุ่ง ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ →Untitled-5 (3).pdf  

 Untitled-5 (4).pdf    Untitled-5 (6).pdf  

 ประกวดราคาซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้าง ศพด.วัดป่ายุบ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ→  ppland2.pd

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปะผุรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 - 9334 ชลบุรี จำนวน 1 คัน →ตัวประกาศ รายละเอียด 

 Default (79).pdf   ภาพประกอบ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอื่น ถังรองรับขยะมูลฝอย แบบมีฝาปิด มีล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร  จำแนกเป็น 3 ประเภท  จำนวน 250ใบ →Default (72)___2558.pdf  

 Default (74)___498%2C750.pdf    Default (75)___3.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสื่อไร้สาย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 53 จุด >>>wirless1.pdfwirless2.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ สอ.รฝ. ออกคลองถูป ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ ครั้งที่ ๒ →    (เอกสารแนบ)

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน๖ โครงการ → 

(เอกสารแนบ)

 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ→tt2_58.pdf      Boq tt.pdf

 ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาชุมชนพร้อมอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลสัตหีบ→  tueyngam.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ สอ.รฝ. ออกคลองลูป ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ ๒  ตำบลสัตหีบ (เอกสารแนบ

 ปรกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาวีทอง ๑ ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ ๖  ตำบลสัตหีบ ( เอกสารแนบ 

 ระกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘  ตำบลสัตหีบ ( เอกสารแนบ

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยลุงโพธิ์ (ตอนที่ ๓) ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสัตหีบ (เอกสารแนบ

 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด ชุมชนคลองกานดา ม.8 ต.สัตหีบ→4_12_57 M_8 (379%2C000).pdf

 Cost M_8-379%2C000.pdf

 ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ สอ.รฝ. ออกคลองถูป ชุมชนจุกเสม็ด ม.2 ต.สัตหีบ→4_12_57 M_2 (1%2C640%2C000).pdf  

  Cost M_2-1%2C640%2C000.pdf

 ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาวีทอง 1 ชุมชนบ้านหนองระกำ ม.6 ต.สัตหีบ →4_12_57 M_6 (1%2C520%2C000).pdf  

  Cost M_6-1%2C520%2C000.pdf

 ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยลุงโพธิ์ (ตอนที่ 3) ชุมชนบ้านหนองระกำ ม.6 ต.สัตหีบ →4_12_57 M_6 (T_1) 1%2C812%2C000.pdf  

  Cost M_6 (T_1)-1%2C812%2C000).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวสวรรค์ ชุมชนบ่อนไก  ม.5 ต.สัตหีบ →27_11_57 M_5 - P__279%2C000-.pdf

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสัมพันธ์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ ม.9 ต.สัตหีบ →  27_11_57 - M_9 -335%2C000_-.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือน จำนวน 400 คน ⇒ 4.11.57 400,000-.pdf

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และผลไม้หรือขนมหวาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอบรม อสม. จำนวน 200 คน ⇒ 4.11.57 200,000-.pdf

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานกิจการประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 2,000 เล่ม >>>111 warasan-58.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ที่หรือทางสาธารณะ 9 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58 →No_ 2_58 (24_10_58).pdf  

  No_2_58 Time 10.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558   จำนวน  22,000  เล่ม>>> etter-2558.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำหน้าที่ยารักษาการณ์ในเวลากลางคืน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๆ ละ 1 คน →

 

Default (65).pdf

♦ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน ๑ คัน

 aucjcb.pdf

 ♦ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ

 aucwatkao.pdf

  ♦ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 ucgreen.pdf

 

 

  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านอุดมศักดิ์ ซอย ๓, ๕, ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ

 aucudomsak.pdf

 ♦ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอย ณ วันดี หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ

 aucnawand.pdf

 

11/09/2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์  ( เอกสารแนบ

11/09/2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ              (เอกสารแนบ

 11/09/2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุกเสม็ด         ( เอกสารแนบ

♦ ประมูลจ้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยวัดเขาคันธมาทน์ – วงบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ    P_wongboo.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำสนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ >>> 

sanamkeera1.pdf    sanamkeera2.pdf

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ถังน้ำดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร →Default (51).pdf 

  Default (55).pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 50 ป้าย →Default (52).pd fDefault (53).pdf 

 Default (54).pdf

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดยานพาหนะ , อาคารอเนกประสงค์ ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ⇒vatkoa1987000.pdfvatkoa1.pdfvatkoa2.pdfvatkoa3.pdfvatkoa4.pdf vatkoa5.pdf   vatkoa6.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา ม.๘ ตำบลสัตหีบ

notice_504000.pdf   price_504000.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ

 

 

 

notice_264000.pdf

 

 

 

 

 

price_264000.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปืนใหญ่ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ

 

 

 

notice_1510000.pdf

 

 

 

price1510000.pdf

 

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลิ่นกุหลาบ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหี

 

 

 

notice_1270000.pdf

 

 

 

price_1270000.pdf

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา ๒๖ ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลสัตหีบ

 

 

 

notice_941000.pdf

 

 

 

price_941000.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ

 

land6.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมูลจ้างบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

green.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมูลจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ

 

SPD2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

JCB2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๕ ตู้ →

 

Default (38)  .pdf

 

 

 

 

Default (39).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ →

 

 

 

 

Default (40).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา จำนวน ๕๗ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ→

 

 

 

 

Default (41).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน , วัสดุการศึกษา จำนวน ๙๐ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ หมู่ที่ ๕ ตำบลสัตหีบ→

 

 

 

 

Default (43).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน , วัสดุการศึกษา จำนวน ๑๐๑ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ→

 

 

 

 

Default (44).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอย ณ วันดี ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ

 

Nawandee.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านอุดมศักดิ์ ซอย ๓, ๕, ๖ ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ

 

Udomsak.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ⇒

 

 

 

 

paiprachasumphan.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ⇒

 

 

 

 

revise 18082557.pdf

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ⇒

 

060857-fire.pdf

 

 

Default (37).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อควัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ⇒

 

 

 

 

Science-060857.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ฯ โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยมหาดคู่ ม.๙ Doc 01.pdf

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ →Default (27).pdf Default (22).pdf  Default (28).pdf

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ→Default (19).pdf Default (23).pdf  Default (25).pdf

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ยาคุมกำเนิดและยาทำหมัด จำนวน 24 รายการ→Default (21).pdf    Default (24).pdf

  ประมูลจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยมหาดคู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Mahadkoo.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ม.8 ต.สัตหีบ⇒pongkun1.pdf pongkun2.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเรือนยูงทอง ชุมชนเขาคันธมาทน์ ม.9 ต.สัตหีบ⇒yongtong1.pdf   yongtong2.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองกานดา ชุมชนคลองกานดา ม.2 ต.สัตหีบ⇒klongkanda1.pdf   klongkanda2.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมูรธาวสิทธิ์สวัสดิ์ 3,3/1,3/2 ชุมชนดงตาล ม.2 ต.สัตหีบ⇒moontown1.pdf  moontown2.pdf

 ประกาศจ้างเหมาจัดทำโครงการบริหารจัดการที่ท้ิงขยะเขาเพชร ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ โดยวิธีพิเศษ  Default (12).pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 9 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557  cleaning road_07072557.pdf   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน เป็นเวลา 3 วัน⇒  bus4_07072557.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 4 วัน⇒  bus3_07072557.pdf  

ประมูลซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ fire.pdf

  

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (รถตู้อเนกประสงค์) ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน→  Default (8).pdf

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง (4 ประตู) จำนวน 1 คัน →  Default (9).pdf

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอื่น ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 250 ใบ   Default (10).pdf

  ประการศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 2000 เล่มwarasan1.pd  warasan.pdf

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงา เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง→ Default (3).pdf

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน 5 ตู้ Default (1).pdf   Default (5).pdf

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) จำนวน 3 เครื่อง→  Default (2).pdf

  ประมูลซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ห้องสุขา จำนวน 1 ชุด click.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือน จำนวน ๔๐๐ คน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน →  Untitled-19.pdf

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๗ คัน →  Untitled-18 (3).pdf

 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ →  Milk 1_2557.pdf

  ประกาศการคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษา ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน →Untitled-5.pdf   Untitled-5 (2).pdf

 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๕๖ รายการ (ครั้งที่ ๒)→Untitled-4.pdf  Untitled-4 (1).pdf

 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นเอกสารการเสนอราคาพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ →  Untitled-1 (1).pdf

 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๕๖ รายการ→Sale n_1.pdf   Sale n_2.pdf  

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแท็บเล็ต จำนวน ๓๐ เครื่อง →Tablet N_1.pdf , Tablet N_2.pdf ,  Tablet N_3.pdf

 - จ้างเหมาจัดทำบอร์ดสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒๐ บอร์ด โดยวิธีพิเศษ Doc 23.pdf

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓๔ รายการ ปีงบประมาณ 2557   SPORT 34 (2557).pdf

 ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๗๖ รายการ ครั้งที่ ๒⇒  2_276.pdf

 ♦ยกเลิกประกาศการประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๗๖ รายการ⇒  c276.pdf

 ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๗๖ รายการ 276_ree.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ในเวลากลางคืน เพื่อดูและรักษษความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗ →  Security 3.pdf

 ♦  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ หมู่ที่ ๕ ตำบลสัตหีบ →  M_5 (315%2C757).pdf  

♦  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ→  M_9 (333%2C463).pdf

 ♦  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ→ M_2 (256%2C737).pdf

   ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓๔ รายการ →  SPORT 34.pdf

♦ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมซอมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเพชร-ยางงาม และซอยเสฉวน ชุมชนเขาเพขร - ยางงาม หมู่ที่ ๓⇒  ree35_56.pdf

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน ๗๗ รายการ สำหรับศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ →

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน ๗๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ หมู่ที่ ๕ ตำบลสัตหีบ → 

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน ๕๖ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสัตหีบ  

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยบุญประเสริฐสุข ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสัตหีบ →  m_5 631%2C000.pdf

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเลียบชายหาดสอ หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ→ M_3 510%2C000.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสัตหีบ→   1_ m_8 (1%2C800%2C000).pdf

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ซอยต้นกล ชุมชนหนองระกำ หมูที่ ๖ ตำบลสัตหีบ→2_ m_6 (170%2C000).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.sattahip.go.th